מידע על היטל השבחה

כל האמור להלן הוא לצורך הסבר בלבד ובכל מקרה יחייב הנוסח של התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ”ה – 1965

מה הוא היטל השבחה
השבחה היא עליית שווים של מקרקעין עקב אחד מאלה:
אישור תכנית (תב”ע)
מתן הקלה
התרת שימוש חורג
אם אישור אחד מהנ”ל הביא להשבחת הנכס (דהיינו: הנכס שווה היום יותר מאשר קודם שאושרה התוכנית), חייבת העירייה, לגבות היטל להשבחה זו.
חיוב בהיטל השבחה
מועד התשלום
גובה ההיטל
איך תדע באם חלה לגביך חבות בהיטל השבחה?
מועד החיוב בהיטל
מי חייב בהיטל?
אופן התשלום
ערעור על גובה ההיטל
מועד התשלום

המועד לתשלום היטל השבחה הוא בעת “מימוש” ההשבחה, דהיינו, בעת קבלת היתר בנייה או בעת מכירת זכויות במקרקעין.

גובה ההיטל

גובה ההיטל הינו מחצית (50%) מגובה ההשבחה (נכון ליום אישור התכנית, ההקלה או השימוש החורג) כפי שנקבע על ידי שמאי מקרקעין.

איך תדע באם חלה לגביך חבות בהיטל השבחה?

ניתן להגיש בקשה לבירור בדבר חבות בהיטל השבחה.
הבקשה תוגש ע”ג טופס בירור באגף ההנדסה או בדואר – לאגף הנדסה בבניין הקניון.
(טופס הבירור ניתן להוציא דרך כפתור “טפסים” ).
בשלב הרישוי – כאשר מוגשת בקשה להיתר בניה, בוחן הרישוי בודק:
א. האם התב”ע שחלה על המגרש הרלוונטי אינה יוצרת חבות בהיטל השבחה-מטילה חבות בהיטל השבחה – במקרה כזה לאחר אישור הועדה, נשלח התיק לבדיקת המחלקה להיטל השבחה.
ב. האם הבקשה כוללת הקלה שימוש חורג – מטיל חבות בהיטל השבחה.(נשלח לבדיקה כנ”ל)הסמכות לקבוע אם מגיש הבקשה פטור או חייב בהיטל השבחה, היא של המחלקה להיטל השבחה.

מועד החיוב בהיטל

המועד האחרון לתשלום היטל ההשבחה הוא בעת “מימוש זכויות”, דהיינו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
קבלת היתר לבנייה או לשימוש חורג.
העברת זכויות בנכס, הטעונות רישום בפנקסי המקרקעין (בטאבו).

מי חייב בהיטל?

החייב בתשלום הוא בעל הנכס, או החוכר של הנכס לתקופה של 25 שנה לפחות (“חוכר לדורות”), בה נוצרה ההשבחה.

אופן התשלום

ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי בכל הבנקים או בגזברות העירייה.
תנאי תשלום: כאשר מתבצע התשלום בגזברות העירייה ניתן לחלקו לפי הפירוט הבא:
מחצית (50%) מהסכום ההיטל ישולם מיידית.
יתרת הסכום יש לשלם ב- 6 תשלומים חודשיים שווים (צמודים למדד + ריבית), בתנאי שתינתן ערבות בנקאית על התשלומים הדחויים.

ערעור על גובה ההיטל

כאמור גובה ההיטל נקבע למחצית (50%) מגובה ההשבחה שחלה בנכס, לפי הערכת שמאי מקרקעין, שמינתה הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
כדי לערער על שומת ההשבחה מטעם הועדה המקומית, רשאי החייב בהיטל להגיש שומה אחרת של שמאי מקרקעין מטעמו. את הערעור יש להגיש למשרדי המחלקה להיטל השבחה עד 30 ימים מיום הודעת החיוב.
היה והצדדים לא הגיעו להסכמה על גובה ההשבחה, ימונה שמאי מכריע, מוסכם על הצדדים. מינוי השמאי המכריע יהיה במימון משותף של העירייה והנישום.
על החיוב בהיטל או על החלטת השמאי המכריע רשאים הצדדים לערער לבית משפט השלום בנקודה משפטית בלבד, כמפורט בחוק. ניתן לערער עד 45 ימים מקבלת החלטת השמאי המכריע.

הסעיף הרלוונטי בתוספת השלישית: סעיף 14 ג’.