ועדת השמה

א. יו”ר ועדת השמה

יהיה אחראי על ועדות ההשמה ושיבוץ תלמידים בעלי צרכים מיוחדים באף החינוך (חינוך מיוחד ומקצועי)
יו”ר הועדה :עמר שמעון מנהל אגף החינוך.רקע כללי:
העירייה אחראית על איתור ילדים בעלי צרכים ייחודיים (בשיתוף גורמים נוספים כגון גננות, יועצות, הורים), הפנייתם למסגרת חינוכית מתאימה ושיבוצם בה. במוקד התהליך עומדת ועדת השמה שבה מתקבלת ההחלטה על המסגרת החינוכית המתאימה. ועדת השמה מתכנסת בהתאם לתוכנית שנתית ולצרכים הקיימים.
מבנה הועדה, הגדרת תפקידה, נהלי העבודה וכד’ מוגדרים על פי חוק ורשומים בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך.

ב. הפעילויות העיקריות המתבצעות בתחום ההשמה.

1.השתתפות באיתור ילדים בלעי צרכים ייחודיים והפנייה לוועדת שילוב יישובית (בסיוע ועדת שילוב בית ספרית או הגננות).
2.גיבוש החלטה על הפנייה לדיון בוועדת השמה בפורום ועדת שילוב יישובית.
3.זימון חברי ועדת השמה וההורים לדיון.
4.ניהול דיונים בוועדת השמה על בסיס חוות דעת ומסמכים פסיכולוגיים, רפואיים ואחרים.
5.ועדת שיבוץ-, על בסיס החלטות הועדה השמה ושיבוץ.
התלמידים ישולבו בבתי ספר או בכיתות ייחודיות.