מחלקת בטחון

טלפונים במרכז הפעלה לשעת חירום

מרכזיה8609209
פקס8609214
סמב”צים8609214
ראש העיר,מנכ”ל8609216
קב”ט ורמ”ד8609215
לוגיסטיקה ותשתיות8609213
אוכלוסיה8609217
י.ק.ל.ר8609212
חינוך-מכלול8609211
מידע לציבור8609210