MegaMenuItem  טפסי חינוך
MegaMenuItem  טפסי גביה
MegaMenuItem  טפסי רישוי עסקים
MegaMenuItem  טפסי וטרינריה
MegaMenuItem  טפסי פיקוח
MegaMenuItem טופס הצטרפות למאגר ספקים

טפסים משרד הפנים

בקשה לקבלת תעודת זהות
בקשה לדרכון/תעודת מעבר
בקשה להארכת תוקף ולשינויים בדרכון/תעודת מעבר
בקשה לבירור פרטים על נוסע
בקשה למתן מידע ממרשם אוכלוסין
בקשה לתעודת לידה, תמצית רישום, תעודת פטירה
הודעה בדבר בחירת שם
הודעה בדבר שינוי שם

DividerImage

טפסי חינוך

בקשת העברה- בית ספר
בקשה לועדת השמה
דף הסבר להורים בתום ועדת השמה
ערעור על החלטת ועדת השמה
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים
פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים עד גיל 3
טופס תביעה - תאונות אישיות תלמידים

DividerImage

טפסי גביה

בקשה לקבלת הנחה בארנונה לנכס ריק
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא נזקק
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע - חינוך
הוראה לחיוב חשבון בהוראת קבע- ארנונה
הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי - חינוך
הוראת קבע בכרטיס אשראי ארנונה
טופס השגה על חיוב בארנונה

DividerImage

טפסי רישוי עסקים

בקשה לרישיון עסק
בקשה לכפל רישיון עסק-כפל היתר זמני לעסק
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל

DividerImage

טפסי וטרינריה

בקשה לקבלת פטור עקב גיל הכלב מאגרה מוגדלת
בקשה לקבלת פטור עקב מצב רפואי מאגרה מוגדלת
קשה לקבלת פטור לכלב טהור גזע מאגרה מוגדלת
העברת בעלות על כלב

DividerImage

טפסי פיקוח

טופס בקשה לביטול הודעת הקנס
בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכה
טופס בקשה להישפט
בקשה להפחתת חוב חניה

DividerImage