יום הבחירות   30/10/2018   כ’א חשון תשעט
תאריך לידה שממנו רשאים להכלל בפנקס הבוחרים ( 17 שנה )   30/10/2001   י’ג חשון תשסב
תאריך בחירות – 30/10/2018

 

התייחסויות תאריך עברי תאריך לועזי יום בשבוע יחס לבחירות הפעולה הסעיף בחוק
כ’ סיון תשעח 03/06/2018 א 150 שליפה ראשונה של מידע פנקס * )א(16
כ’ט סיון תשעח 12/06/2018 ג 140 מסירה ראשונה של מידע פנקס )1()ג(16
י’ אב תשעח 22/07/2018 א 100 הגשת התפטרות של אלופים ורבי פקדים **)ג(4
כ’ אב תשעח 01/08/2018 ד 90 התפטרות עובד מועצה מועמד לראש רשות ***)1(ב2
ח’ אלול תשעח 19/08/2018 א 73 מועד אחרון לבקשת חבר מועצה כנגד הזולת *)2()ה(17
י’ב אלול תשעח 23/08/2018 ה 68 מועד אחרון לבקשה לתיקון פרטים אדם על עצמו )1()ה(17
ט’ו אלול תשעח 26/08/2018 א 66 קביעת סיעות המועצה *)א(25
ט’ו אלול תשעח 26/08/2018 א 65 הגשת רשימת נציגי הסיעות בוועדת הבחירות )א(24
ט’ו אלול תשעח 26/08/2018 א 65 הגשת רשימת נציגי הסיעות בוועדת הבחירות )ב(24
ט’ז אלול תשעח 27/08/2018 ב 64 הודעה על הזדהות (באין ישיבת מועצה) )2א(25
ט’ז אלול תשעח 27/08/2018 ב 64 פרסום הודעה על המועד להגשת רשימות מועמדים ****)ג(11
כ’ אלול תשעח 31/08/2018 ו 60 בחירת ועדת בחירות על ידי המועצה )א(24
כ’ אלול תשעח 31/08/2018 ו 60 פרסום שעורי הערבון ברשומות ע”י השר )4()ד()א(38
כ’ אלול תשעח 31/08/2018 ו 60 מינוי ועדת בחירות ע”י שר הפנים ברשות בה לא מכהנת מועצה 26
כ’ אלול תשעח 31/08/2018 ו 60 חל”ת עובד מועצה מועמד למועצה *** )2( )ב( 2
כ’ אלול תשעח 31/08/2018 ו 60 חלוקת טפסי רשימות מועמדים בלשכות 9****
כ’ב אלול תשעח 02/09/2018 א 58 הכרעת השר בבקשות לפי סעיף 17 25( יום לפני המועד האחרון להגשת רשימות) )א(19
כ’ב אלול תשעח 02/09/2018 א 58 הודעת ראש המועצה לשר על בחירת ועדת הבחירות )ג(24
ג’ תשרי תשעט 12/09/2018 ד 50 מועד אחרון לעתירה לבימ”ש בהכרעות על פנקס בוחרים17( יום לפני המועד האחרון להגשת רש *)1()ב(20
נדחה עקב ראש השנה ג’ תשרי תשעט 12/09/2018 ד 50 מינוי וועדת בחירות ע”י השר במקרה ולא מונתה ע”י המועצה *)ד(24
ג’ תשרי תשעט 12/09/2018 ד 48 הודעה על מפלגה ליו”ר הכנסת 15( ימיםלפני המועד האחרון להגשת רשימות) )3( )ב( 36
ח’ תשרי תשעט 17/09/2018 ב 43 הודעת יו”ר הכנסת לשר על מפלגה 10( ימים לפני המועד האחרון להגשת רשימות) )3()ב(36
נדחה עקב יום כיפור י’א תשרי תשעט 20/09/2018 ה 41 פס”ד בעתירה לפי סע’ (20ב)1() *)1()ב(22
י’א תשרי תשעט 20/09/2018 ה 40 השלמת פרטים לפי פס”ד בנושאי פנקס בוחרים והחלטות שר )1(ג23
י’א תשרי תשעט 20/09/2018 ה 40 יום שליפת פנקס הבוחרים הסופי 1
י’ד תשרי תשעט 23/09/2018 א 37 כניסה לתוקף של הפנקס )ב(11
י’ז תשרי תשעט 26/09/2018 ד 34 הגשת רשימות המועמדים לחברות במועצה והצעות למועמדות לראש הרשות **5 – ו )ח(35
י’ח תשרי תשעט 27/09/2018 ה 33 הגשת רשימות המועמדים לחברות במועצה והצעות למועמדות לראש הרשות **5 – ו )ח(35
י’ט תשרי תשעט 28/09/2018 ו 32 מועד אחרון לבקשה ליו”ר ועדה מרכזית לקביעה שאין קלון )א()2(א7
כ’א תשרי תשעט 30/09/2018 א 30 מסירה שניה של מידע פנקס )1()ג((16
כ’א תשרי תשעט 30/09/2018 א 30 מועד אחרון למתן ערבון מרשימה חדשה )1א(א38
עקב שמחת תורה כ’ג תשרי תשעט 02/10/2018 ג 29 בקשת מועמד לתיקון הרישום בפנקס ליו”ר ועדה מרכזית *)ב(ה39
כ’ג תשרי תשעט 02/10/2018 ג 28 פרסום הודעהבכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות )ט(א31
כ’ה תשרי תשעט 04/10/2018 ה 26 הודעה על ליקויים ברשימות 40
כ’ה תשרי תשעט 04/10/2018 ה 26 מועד אחרון לערר אדם על עצמו על אי הכללתו בפנקס (לא בגלל מען) )ב(18
כ’ו תשרי תשעט 05/10/2018 ו 25 עתירה לקביעת רשימה מנועה )ב(ב39
כ’ח תשרי תשעט 07/10/2018 א 23 תיקון הליקויים ברשימות ומועמדים 40
ל’ תשרי תשעט 09/10/2018 ג 21 משלוח הודעות לבוחר (לא יאוחר מהיום ה21- שלפני יום הבחירות) ד23
ל’ תשרי תשעט 09/10/2018 ג 21 פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות )ט(א31
א’ חשון תשעט 10/10/2018 ד 20 הודעת מנהל הבחירות על אישור הרשימות 41
א’ חשון תשעט 10/10/2018 ד 20 הודעות מנהל הבחירות על סירוב לאשר רשימה )א(42
ב’ חשון תשעט 11/10/2018 ה 19 החלטה בעתירה בדבר רשימה מנועה )ד(ב39
ב’ חשון תשעט 11/10/2018 ה 19 הכרעת השר בבקשות לפי סעיף 18 )ב(19
ה’ חשון תשעט 14/10/2018 א 17 ערעור על אישור או סירוב לאשר רשימה *)ב()א( 42
ה’ חשון תשעט 14/10/2018 א 17 מועד אחרון לעתירה לבימ”ש לפי סע’ (19ב) *)2()ב(20
ה’ חשון תשעט 14/10/2018 א 16 ערעור לעליון על החלטה בעתירה לגבי רשימה מנועה )2()ה(ב39
ז’ חשון תשעט 16/10/2018 ג 14 פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות )ט(א31
ז’ חשון תשעט 16/10/2018 ג 14 הודעה על צורת פתקי ההצבעה )ג(51
ז’ חשון תשעט 16/10/2018 ג 14 מינוי ועדות הקלפי )ג(32
ט’ חשון תשעט 18/10/2018 ה 12 מסירת פסקי הדין למנהל הבחירות בענין רשימות ומועמדים )ג(42
ט’ חשון תשעט 18/10/2018 ה 12 מסירת החלטת יו”ר ועדה מרכזית בדבר קלון )ב()2(א7
ט’ חשון תשעט 18/10/2018 ה 12 פס”ד בעתירה לפי סע’ (20ב)2() )2()ב(22
י’ חשון תשעט 19/10/2018 ו 11 השלמת פרטים בפנקס הבוחרים לפי פס”ד סע’ (22ב)2() )2(ג23
י’ב חשון תשעט 21/10/2018 א 10 הודעה למנהל הבחירות על התקשרות בין רשימות *)ב(45
י’ג חשון תשעט 22/10/2018 ב 8 הודעה למנהל הבחירות על ביטול התקשרות )ג(45
י’ג חשון תשעט 22/10/2018 ב 8 פס”ד בערעור לבית המשפט העליון על רשימה מנועה )3()ה(ב39
י’ד חשון תשעט 23/10/2018 ג 7 פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות )ט(א31
ט’ו חשון תשעט 24/10/2018 ד 6 פרסום הודעת הבחירות 48
י’ט חשון תשעט 28/10/2018 א 3 אספקת פתקי הצבעה למנהל הבחירות *)ד(51
כ’ חשון תשעט 29/10/2018 ב 1 אספקת הציוד לועדת הקלפי 53
כ’ חשון תשעט 29/10/2018 ב 1 פרסום הודעה על התפטרות או פטירת מועמד )ב(43
כ’א חשון תשעט 30/10/2018 ג 0 יום הבחירות
ה’ כסלו תשעט 13/11/2018 ג 14 הסיבוב השני לבחירת ראש הרשות **)ב(9

 

*חל בשבת או חג ונדחה ליום שאחריו
**חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם,) התשל”ה1975-
***חוק הרשויות המקומיות _הגבלת הזכות להיבחר,) התשכ”ד1965-
****תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות,) התשכ”ה1965-