לשכת מבקר העירייה כוללת את :
איתי קורן – מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור
להתקשרות:
כתובת : רחוב ז’בוטינסקי 1 ת.ד: 1
טלפון משרד: 08-8500861
פקס: 08-8500892
דואר אלקטרוני itay@k-m.org.il

 

מטרות ואופן ביצוע

מטרות הביקורת

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.

פקודת העיריות קובעת בסעיף 170 א’ את מטרות הביקורת הפנימית בעיריות.להלן חלק מהמטרות שנקבעו בחוק :

· לבדוק אם פעולות העירייה לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ”ה 1965 נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

· לבדוק את פעולות עובדי העירייה.

· לבדוק את סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

· לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

אופן ביצוע הביקורת

כאמור לעיל , תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודות העיריות, וביקורתו נפרסת גם לגבי כל תאגיד,מפעל,מוסד קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי,כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

אחת לשנה מגיש מבקר העירייה לראש העירייה דו”ח על הביקורת שערך ביחידות העירייה והעתק ממנו מוגש לוועדת לענייני ביקורת,על מנת להגיש את הערותיו לדו”ח.

הועדה לענייני ביקורת דנה בדו”ח הביקורת ומגישה את סיכומיה והמלצותיה למועצת העיר,מועצת העיר מקיימת דיון בהמלצות ובסיכומים של הועדה לענייני ביקורת ובדו”ח מבקר העירייה.

בכל דו”ח שנתי מתפרסמים כ- 5 דוחות ביקורת מקיפים שנערכו ביחידות השונות של העירייה ובגופים עירוניים.וכן דוחות קצרים לעניין נקודתי.

דו”ח מבקר העירייה מתפרסם בציבור וכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ועל פעולות הגופים המבוקרים.

מעקב תיקון ליקויים

מבקר העירייה עוקב אחר תיקון ליקויים לדוחות שמוציא על ידו וכן מנהל מעקב אחר תיקון ליקויים של דוחות מבקר המדינה ומשרדי מבקר המדינה הממשלה שנעשו בעירייה כדין.