מכרזים


מכרזים 2019
מספר מכרזשם המכרזדרישות סףסכום נדרשאיש קשרמועד אחרון להגשה
17-2019בניית גני ילדים בכרמי הנדיבסיור קבלנים חובה ביום 11.12.19 בשעה 10:00 במשרדי העירייה מרכז מסחרי 12,000 ש"חיחיאל כהן
08-8600700
yechiel@k-m.org.il
עד 31/12/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
23-2019אספקת מוצרי מזון ושתיה קלהראה במכרז250 ש"חיצחק כרמלי
08-8500876
itzhak@k-m.org.il
עד 19/11/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
19-2019שירותי הסעות תלמידיםראה במכרז500 ש"חהדסה 08-8500814
hadasa@k-m.org.il
עד 29/10/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
20-2019מתן שירותי פיקוח וליווי פרויקטים
הארכת מועד הגשה
ראה בנכרז250 ש"חאושרית
08-8608700
oshrit@k-m.org.il
עד 07/10/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
מועד ההגשה הוארך עד 05/11/19 בשעה 09:00
18-2019מתן שירותי חשבות שכר ומשאבי אנושראה במכרז250 ש"חצביקה דוידי
08-8500851
tzvika@k-m.org.il
עד 24/09/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
16-2019עבודות פיתוח בפס חבד
כתב כמויות
הודעת הבהרה
סיור קבלנים חובה ב 12/8/19 בשעה 10:00 במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1 קריית מלאכי1,500 ש"חאושרית 08-8608700עד 27/08/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
הארכה-עד 3.9.19
15-2019שירותי הסעות לאוכלוסיית רווחה
ראה במכרז500 ש"חזהבה עמרני
08-8608730
zehava-am@k-m.org.il
עד 13/08/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
הזמנה להציע הצעותהזמנה להציע הצעות למתן שירותי חשבות שכרראה בקובץצביקה דוידי
08-8500851
עד 24/07/19
עד שעה 12.00
בתיבת ההצעות בשרד מנכ"ל
14-2019מתן שירותים משפטיים
תשובות לשאלות הבהרה
הודעת הבהרה
הודעת הבהרה נוספת
ראה במכרז300 ש"חעו"ד שני משה
08-8500898
shani@k-m.org.il
עד 23/07/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
מועד נוסף להגשת הצעות
13-2019שרותי הסעות לתלמידים ו/או עובדי הוראה
תשובות לשאלות הבהרה
הודעת הבהרה
הארכת מועד והבהרה
הודעה הבהרה נוספת
ראה במכרז500 ש"חהדסה
08-8500815
hadasa@k-m.org.il
עד 23/07/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
קול קוראקול קורא הצטרפות למאגר ספקים לחברה הכלכליתראה בקול קוראלא נדרשדוד גלזר
david@k-m.org.il
07/07/2019
עד שעה 09:00
12-2019ביצוע עבודות פיתוח במרכז המסחרי
הודעה על הארכת המועד
כתב כמויות
רשום לעבודות פיתוח 200 ג2
סיור קבלנים חובה ב 4.7.19 בשעה 10:00 במשרדי העירייה
2,000 ש"חאושרית 08-8608700
הודעת הבהרה
עד 23/07/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
09-2019מתן שירותי ייעוץ חשמל ותקשורתראה במכרז1,000 ש"חיוגב אלבז
052-3768900
yogev@meng.co.il
עד 04/06/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
קביעת מועד נוסף להגשת הצעות
06-2019מתן שירותי ייעוץ כבישים וניקוז מתוקן
תשובות לשאלות הבהרה
ראה במכרז1,000 ש"חיוגב אלבז
052-3768900
yogev@meng.co.il
עד 21/05/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
11-2019הצבת מכונות להפקת מסמכים
תשובות לשאלות הבהרה
תשובות נוספות לשאלות הבהרה
2 תשובות נוספות לשאלות הבהרה
הבהרה ערבות
ראה במכרז300 ש"חגדעון רחמים
08-8500833
rgidon@k-m.org.il
עד 21/05/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
10-2019מתן שירותי יעוץ פדגוגי לבתי הספרראה במכרז300 ש"חד'ר אבי אדרי
08-8500869
עד 02/04/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
08-2019מתן שירותי פיקוח יעוץ וליווי למערך הטיפול בפסולת
שאלות ותשובות הבהרה
ראה במכרז500 ש"חקארין ראם
08-8500887
עד 02/04/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
07-2019בניית מקווה
הארכת מועד
רשום בסווג בניה 100 ג'-12,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 30/04/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
06-2019מתן שירותי ייעוץ כבישים וניקוז
הודעת הבהרה
שאלות הבהרה ותשובות
ראה במכרז1,000 ש"חבת חן אלגזר
08-8608777
עד 19/03/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
05-2019להפעלה של מסגרת יומית לאנשים עם מוגבלות
שאלות ותשובות הבהרה
ראה במכרז300 ש"חיואלה תבור
08-8608730
עד 19/03/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
04-2019מסגרת לביצוע עבודות תחזוקה והחלפת קווי מים וביוב
הודעת הבהרה
סיור קבלנים חובה ב 17.2.2019 שעה 11:00 במשרדי העירייה1,500 ש"חאושרית 08-8608700עד 26/02/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
קול קוראקול קורא למתן שירותי יעוץ תקשורת וניהול מדיה
שאלות ותשובות הבהרה
ראה בקול קוראעו"ד משה מליק
08-8500898
עד 21/02/19
עד שעה 12.00
בתיבת ההצעות במשרד מנכ"ל
בהגשה ידנית
03-2019הפעלת מועדונית חינוכית
שאלות ותשובות הבהרה
ראה במכרז500 ש"חהדסה
08-8500814
עד 19/02/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
01-2019שירותי ליווי ופיקוח על פרויקטים
הודעת הבהרה
סיור קבלנים חובה
ביום 22/1/19 בשעה 9.00
במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1 קריית מלאכי
1,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 12/02/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
מכרזים 2018
מספר מכרזשם המכרזדרישות סףסכום נדרשאיש קשרמועד אחרון להגשה
32-2108שירותי אחזקת גינון והשקיה
שאלות ותשובות הבהרה
סיור קבלנים נקבע ליום 13.01.19 בשעה 09:00 במשרדי אגף שפ"ע2,000 ש"חקארין ראם
08-8500887
עד 22/01/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
הארכת מועד
31-2018הפעלת מרכז לגיל הרך
שאלות הבהרה ותשובות
ראה במכרז500 ש"חשולמית הדר
08-8500870
shulamit@k-m.org.il
עד 08/01/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
הארכת מועד הגשה
דחיית מועד הגשה
30-2018ביצוע תוספת בניה ושיפוץ מעון ילדים
הודעת הבהרה
שאלות ותשובות הבהרה
ראה במכרז
סיור קבלנים חובה ביום 29.01.19 בשעה 10:00 במשרדי העירייה
2,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 12/02/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
25-2018מתן שירותי תדלוק ושטיפת כלי רכב
הודעת הבהרה למכרז
הודעה על קביעת מועד נוסף
שאלות ותשובות
ראה במכרז1,500 ש"חאריה יוסף
08-8500877
aria@k-m.org.il
עד 13/11/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
29-2018ביצוע מממ בגני ילדים ורמפה למשאית אשפה
הודעת הבהרה
שאלות ותשובות הבהרה
ראה במכרז
סיור קבלנים חובה ביום 29.01.19 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
1,500 ש"חאושרית
08-8608700
עד 12/02/19
עד שעה 09.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
24-2018אספקה והתקנה של מערכות השקייה ובקרת השקייה
כתב כמויות
שאלות ותשובות
ראה במכרז2,000 ש"חנסים
08-8500887
עד 13/11/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
20-2018שירות הפעלת מקוה גברים בשכונת חבדראה במכרז500 ש"חשירה
08-8608704
shira@k-m.org.il
עד 23/10/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
במסירה ידנית
27-2018מתן חוות דעת שמאיות לעיריית קריית מלאכי ולוועדה המקומית לתכנון ובניה
שאלות הבהרה
כפי המופיע במכרז1,000 ש"חשירה
08-8608700/4
עד 09/10/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
23-2018מתן שרותי שמאות מקרקעין לעיריית קריית מלאכי ולוועדה המקומית לתכנון ובניה
שאלות הבהרה
כפי המופיע במכרז500 ש"חשירה
08-8608700/4
עד 09/10/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
22-2018שכירת שרותי יועץ תנועהכפי המופיע במכרז500 ש"חשירה
08-8608700/4
עד 09/10/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
5-2018שירותי ליווי ופיקוח על פרויקטיםכפי המופיע במכרז
2.1. ישיבת הבהרות חובה תתקיים ביום ג 31.07.2018, בשעה 11:00-12:00 בחדר ישיבות
סיור קבלנים (נוסף) חובה
ביום 15/8/18 בשעה 11.00
במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1 קריית מלאכי
1,000 ש"חמחלקת הנדסה
08-8608700
עד 14/8/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העירייה
* הוארך עד 28/8/18 שעה 15:00
21-2018מתן שירותים משפטיים לגביית חובות


שאלות הבהרה
כפי המופיע במכרז1,000 ש"חשני משה
08-8500898
עד 14/8/18
עד שעה 15.30
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין
העיריה
הודעה על דחיית הגשת ההצעות
19-2018ביצוע עבודות פיתוח ומתקני משחקים בפארק המרכזי ובשכונת ק.גלויותכמפורט במסמכי המכרז
שאלות הבהרה למכרז 19-2018
פרוטוקול סיור קבלנים 19-2018
שאלות הבהרה ותשובות
2,000 ש"חמחלקת הנדסה
אושרית
08-8608700
עד 31/7/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
18-2018ביצוע עבודות שיפוץ אולפנה בתיכון אמי"ת
שאלות ותשובות
רשום בניה 100 ג-1 או שיפוצים 131א
סיור קבלנים חובה
ביום 30/7/18 בשעה 10.00
במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1
1,000 ש"חמחלקת הנדסה
אושרית
08-8608700
עד 14/8/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
קול קוראקול קורא לתכנון + ביצוע של הכניסה לעיר
קול קורא - הסכם
סיור קבלנים יתקיים ביום 01.07.2018 בשעה 10:00. יחיאל כהן , yechiel@k-m.org.ilקול קורא הארכת מועד הגשה
11-2018ביצוע עבודות פיתוח במכרז המסחרי קריית מלאכיקבלן רשום לפיתוח בסיווג 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ב 27/8/18 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
3,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 13/09/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
16-2018ביצוע עבודות שיפוץ במוסדות חינוךרשום בניה 100 ג-1
שיפוצים א131
סיור קבלנים חובה ב 13/6/18 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
1,500 ש"חאושרית
08-8608700
עד 14/08/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
17-2018ביצוע עבודות פיתוח שצ"פ בשכונת קיבוץ גלויות קבלן רשום לפיתוח בסיווג 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ביום 3/6/18 בשעה 10:00 במשרדי העירייה
2,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 21/06/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
15-2018ביצוע עבודות פיתוח בטיילת בן גוריון – בגין סיור קבלנים חובה
ביום 22/5/18 בשעה 10.00
במשרדי העירייה
רשום פיתוח בסווג 200 ג-1
2000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 13/06/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
14-2018ביצוע בניית מבנה תלת גני בשכונת המחנהסיור קבלנים חובה ב 17/5/18 בשעה 11:00 במשרדי העירייה

סיווג בניה 100 ג-1
2,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 13/06/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
11-2108ביצוע עבודות פיתוח במרכז המסחרי קבלן רשום לפיתוח בסיווג 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ביום 27/8/18 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
3,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 13/09/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
13-2018לביצוע עבודות אספקה , התקנה ואחזקת מזגנים
כתב כמויות
עיסוק מרכזי בביצוע עבודות התקנה ואחזקת מזגנים
סיור קבלנים חובה
ביום 17/5/18 בשעה 10.00
במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1
1,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 31/05/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
12-2018בניית בית פיס לפנאי וספורט
שאלת הבהרה
קבלן רשום לבניה 100 ג-5
סיור קבלנים חובה
ביום 5/7/18 בשעה 10:00
במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1 קריית מלאכי
4,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 08/08/18 עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
01-2018הפעלת מרכז צעירים בקריית מלאכיראה במכרז1,000 ש"חיוסף 08-8602553עד 26/04/18 שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
17-2017ביצוע שיפוצים בגני ילדים בקריית מלאכיבניה 100 ג-1 או שיפוצים א-131
סיור קבלנים חובה ביום 20-03-18 בשעה 10:00 במשרדי העירייה
1,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 11/04/18 שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
7-2018ביצוע עבודות איטום במבני ציבורעיסוק מרכזי בביצוע עבודות איטום
סיור קבלנים חובה ב 20-03-18 בשעה 12:00 בבניין העירייה
1,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 11/04/18 שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
6-2018ביצוע שיפוצים בביס עציוןבניה 100 ג-1 או שיפוצים א-131
סיור קבלנים חובה ביום 20-03-18 בשעה 11:00 במשרדי העייריה
2,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 11/04/18 שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
2-2018מתן שירותים משפטיים לעירייהראה במכרז500 ש"חאברהם וכניש 08-8500898עד 07/03/18 שעה 14.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
5-2018שירותי ליווי ופיקוח על פרויקטים
***הודעה על הארכת מועד***
מועד ישיבת הבהרות חובה - יום ד' 14.2.2018 בין השעות 11:00-12:001,000 ש"חנעם רווחה-מהנדס העיר
08-8608700
עד 21/02/18 שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
4-2018שירותי ייעוץ, תכנון וליווי אדריכלי
***הודעה על הארכת מועד***
מועד ישיבת הבהרות חובה - יום ד' 14.2.2018 בין השעות 10:00-11:001,000 ש"חנעם רווחה-מהנדס העיר
08-8608700
עד 21/02/18 שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
3-2018עריכת ביטוחי עיריית קריית מלאכיראה במכרז1,000 ש"חיהודה
eshed@eshed-y.co.il
עד 12/02/18 שעה 12.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד אברהם וכניש
08-8500898
מכרזים 2017
מספר מכרזשם המכרזדרישות סףסכום נדרשאיש קשרמועד אחרון להגשה
29-2017ביצוע פנלים פוטוולטאים על הגגות בקריית מלאכי
דחיית מועד להגשת הצעות
ניסיון בביצוע עבודות דומות
סיור קבלנים חובה ב 07/02/18 בשעה 13:00 במשרדי העירייה
3,000 ש"חאושרית
08-8608700
קובץ שאלות הבהרה למכרז 29-2017
עד 30/01/18
שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
דחיית מועד להגשת הצעות
30-2017ביצוע עבודות פיתוח וגינון שפפים בשכונת ק.גלויות
הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות
***הבהרה***
עבודות פיתוח 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ביום 07/02/2018 מפגש במשרדי העירייה בשעה 12:00
2,000 ש"חאושרית
08-8608700
עד 30/01/18
שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
22-2017מפעל מקדם תעסוקה רב נכותיראה במכרז500 ש"חיואלה תבור
08-8608730
קובץ שאלות הבהרה למכרז 22-2017
עד 21/01/18
שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
19-2017ביצוע מגרש קטרגל בבי'ס חב'ד בנים בקריית מלאכיעבודות פיתוח 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ביום 07/01/2018 מפגש במשרדי העירייה בשעה 10:00
1,500 ש"חאושרית
08-8608700
עד 25/01/18
שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
28-2017ביצוע גינון ופיתוח טיילת הורביץ בן גוריון -שלב ב'
ראה במכרז1,000 ש"חיחיאל כהן
08-8500778
08-8608700
עד 09/01/18
שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
27-2017אספקת מכונת טאוט ייעודית לכבישים עבור עירית קריית מלאכיראה במכרז
שאלות ותשובות מכרז 27-2017
1,000 ש"חניסים גלעם
08-8500887
עד 09/01/18
שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
16-2017פיתוח חצרות גני ילדיםסיווג קבלני
פיתוח 200 ג-1
מפגש משתתפים חובה
ביום 21/12/17 בשעה 12.00
באולם הישיבות בעירייה
2,000 ש"חאושרית
08-8608700
דחיית מועד להגשת הצעות
עד 07/01/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
25-2017הקמת מסלול פאמפטרק-רכיבה אתגריתסיווג קבלני
פיתוח 200 ג-1
1,500 ש"חנעם רווחה
08-8500788
עד 16/01/18
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
דחיית מועד להגשת הצעות
24-2017ביצוע הצללות ודשא סינטטיסיווג קבלני
פיתוח 200 ג-1
סיור קבלנים חובה
ביום 30/11/17 בשעה 11.00
במשרדי העירייה
1,500 ש"חאושרית
08-8608700
עד 27/12/17
עד שעה 15.00
במשרדי הסגנים קומה ב . בבניין העיריה
18-2017הארכת מועד מכרז 18-2017סיור קבלנים חובה! נקבע ליום ג' 14/11/2017 בשעה 11:00 בחדר הישיבות, קומה ב', בניין
העיריה, רח' מרכז מסחרי 1 קריית מלאכי.
2,000 ש"חאושרית 08-860870005/12/2017 עד שעה 16:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
21-2017מתן שירותי יעוץ ארגוני
נספח א1 למילוי
ראה במכרז200 ש"חאברהם וכניש 08-850089813/11/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
20-2017ביצוע מגרש דשא סינטטי בשכונת ק.גלויותעבודות פיתוח 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ביום 30/10/2017 מפגש במשרדי העירייה
2,000 ש"חאושרית 08-860870013/11/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
18-2017עבודות פיתוח שיקום כבישים ומדרכותעבודות פיתוח 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ב 24/10/17 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
2,000 ש"חאושרית 08-860870002/11/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
15-2017ביצוע עבודות הדברת מזיקיםראה במכרז1,000 ש"חקארין/ניסים
08-8500887
01/11/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
14-2017הפעלת מועדוניות טיפוליות 14-2017ראה במכרז500 ש"חיואלה תבור 08-860873014/09/2017 עד שעה 12:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
11-2017מכרז 11-2017 הארכת מועדראה במכרז1000 ש"חיואלה תבור
08-8608730
yoellat@k-m.org.il
13/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
12-2017מכרז 12-2017 הארכת מועדראה המכרז500 ש"חיואלה תבור
08-8608730
yoellat@k-m.org.il
13/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
13/2017מכרז 13-2017 הארכת מועדסיווג קבלנים פיתוח 200 ג- 1
סיור קבלנים חובה
1,000 ש"ח- מחלקת הנדסה אושרית
08-8608700
13/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
קול קורא 2/2017תכנון מתחם רכיבה על אופנייםסיור מציעים ב 15/08/2017 בשעה 13:00 (לא חובה)יחיאל כהן
050-7342866
עד 24/08/2017 שעה 12:00 במשרדי מהנדס העיר
12/2017הפעלת מועדוניות טיפוליות בשיתוף משרד החינוך...500 ש"חיואלה תבור
08-8608730
yoellat@k-m.org.il
03/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
11/2017הפעלת מרכז ילדים הורים להורות לגיל בית ספר יסודי1000 ש"חיואלה תבור
08-8608730
yoellat@k-m.org.il
03/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
13/2017פיתוח גן זבוטינסקיסיווג קבלנים פיתוח 200 ג- 1
סיור קבלנים חובה
1,000 ש"ח- מחלקת הנדסה אושרית
08-8608700
03/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
9/2017פיתוח טיילת הורוביץ בן גוריוןסיווג קבלנים פיתוח 200 ג- 1
סיור קבלנים חובה
2,500 ש"ח- מחלקת הנדסה אושרית
08-8608700
03/08/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
8/2017הסעות תלמידיםמפגש מסיעים חובה יתקיים ביום 19.07.2017 בשעה 14:00 חדר הישיבות קומה ב' במשרדי העירייה500 ש"חהדסה
08-8500814
25/07/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
קול קורא 1/2017תכנון מרכז ספורט ונופש הארכת מועדיחיאל כהן
050-7342866
עד 19/07/2017 שעה 12:00 במשרדי מהנדס העיר
קול קורא 1/2017תכנון מרכז ספורט ונופשסיור מציעים יתקיים 25.06.2017 שעה 12:00יחיאל כהן
050-7342866
עד 09/07/2017 שעה 15:00 במשרדי מהנדס העיר
4/2017ביצוע סלילת כביש אבוחציראהמשתתף הינו קבלן רשום כדין לעבודות פיתוח 200 ג-2
מפגש משתתפים יתקיים ביום 18/5/17 יש להגיע לבניין העירייה
4,000 ש"חיחיאל כהן
050-7342866
08/06/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
1/2017מכרז חשמל 1-2107 הארכת מועדראה במכרז ובשנויים בסעיף זהכפי המופיע במכרזיחיאל כהן
050-7342866
כפי המופיע בהארכת המועדים
1/2017עבודות אחזקה ויזומות של מערכות חשמל מבני ציבור ותאורת רחובות קרית מלאכיראה במכרז.
סיור קבלנים ביום 22/3/17 בבניין העירייה בשעה 12:00
2,500 ש"חיחיאל כהן
050-7342866
02/04/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
3/2107פינוי אשפהראה סעיף 4 במכרז5,000 ש"חניסים גלעם 08-850088730/03/2017 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר מר מישל טפירו
2/2017שיפוץ חזיתות בניין העירייה ומבנה מרכזי בתיכון אמיתסיווג קבלנים: בנייה ג-1
סיור קבלנים חובה ב 19/01/2017 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
2,500 ש"ח- מחלקת הנדסה אושרית
08-8608700
02/02/2017 עד שעה 15:00 במשרדי הסגנים, קומה ב' בבניין העירייה
23/2016שיפוץ חצרות גני ילדיםסיווג קבלנים:פיתוח 200 ג-1
סיור קבלנים חובה ביום 19/01/2017 בשעה 12:00 במשרדי העירייה מרכז מסחרי 1
1,500 ש"ח- מחלקת הנדסה אושרית
08-8608700
02/02/2017 עד שעה 15:00 במשרדי הסגנים, קומה ב' בבניין העירייה
מכרזים קודמים
מספר מכרזשם המכרזדרישות סףסכום נדרשאיש קשרמועד אחרון להגשה
16/2106הארכת מועד מתקני פרסום חוצות ראה מכרז 16/2016ראה מכרז 16/2016ראה מכרז 16/201615/12/2106 עד שעה 15:00
25/2016אספקת שרותי חשבות שכרכפי המופיע המכרז1,500 ש"חפזית - 08-850089803/01/2017 עד השעה 14:00
24/2016בניית מבנה נוער ורווחהסיור קבלנים חובה 20/11/2016 ב 11:00- , בעיריה. סיווג: 100 ג'-44,000 ש"חאושרית 08-860870011/12/2016 עד שעה 15:00
18/2016מתן שירותי אחזקת מדשאות ספורט מקצועיות באצטדיון קריית מלאכי ושטחי הגינון בתחום האצטדיוןסיור קבלנים חובה 15/11/2016 שעה 12:00 באיצטדיון העירוני, רח' הרצל, קרית מלאכי
תאום מול הראל בנייד: 050-2206105
750 ש"חפזית 08-8500898
פקס 08-8502205
11/12/2016 עד שעה 15:00
22/2016שיפוץ והנגשת מבני ציבורסיווג נדרש: שיפוצים 131 א׳, או בניה 100 ג׳ 12,000 ש"חאושרית 08-8608700עד 15/11/2106 שעה 15:00
21/2106הסבת תיקי בנייןכנס ספקים חובה 1/11/2016 שעה 14:00 במשרדי העירייה1,500 ש"חפזית 08-8500885עד 17/11/2106 שעה 15:00
16/2016פרסום חוצותכנס המציעים ייערך ביום 3.11.2016 בשעה 12:00 במשרדי העירייה1,500 ש"חפזית דניאלי 08-8500885עד 05/12/2105 בשעה 15:00
20/2016מערכת מידע גיאוגרפיכפי המופעי במכרז
מפגש הבהרות חובה ב 28/9/2016 בשעה 12:00 בעירייה
1,500 ש"חפזית 08-8500885 פקס 08-8502205עד 10/11/2106 בשעה 15:30
6/2016בניית מרכז צעיריםסיווג : בנייה 100 ג'-1
ס.ק 22/09/2016 ב 12:00 בעירייה מרכז מסחרי 1
3,000 ש"ח08-8608700 אושרית, מח' הנדסה09/10/2016 עד שעה 15:00
15/2016שירותי פינוי רכבים נטושיםמפגש משתתפים חובה 27/10 ב 10:00- במשרדי העיריה200 ש"חציון מלכה 050-404914210/11/2016 עד שעה 15:00
14/2016שירותי הסעות תלמידיםמפגש משתתפים חובה 15/8/2016 ב 12:00- במשרדי העיריה, מרכז מסחרי 1500 ש"ח08-8500814/68 הדסה18/08/2016 עד שעה 14:00
5/2016פינוי, טיפול ומחזור של ריכוזי פסולתכפי המופיע במכרז1,500 ש"חפזית דניאלי 08-850088515/08/2016 עד שעה 15:00
13/2016מערכות שכר ומשאבי אנושכפי המופיע במכרז5,000 ש"חפזית 08-850088501/09/2016 עד שעה 14:30
12/2016עדכון תנאים ומועדים-מכרז הנהחש

אספקת שירותי הנהלת חשבונות
כפי המופיע המכרז4,500 ש"חעו"ד טל כהן 08-850089825/08/2016 עד שעה 14:30 אצל פזית דניאלי מזכירת ועדת מכרזים קומה ב'
11/2106שירותי הסעות למטופלי הרווחה ולמלווי הסעיםמפגש משתתפים חובה 28/7/2016 ב 12:00- , במשרדי אגף הרווחה בניין יפת, ז׳בוטינסקי 8500 ש"חזהבה 0509190072 / 088608732

עו"ד טל כהן 08-8500898
04/08/2016 עד שעה 12:00 במשרדי העירייה קומה ב'
6/2016בניית מרכז צעירים-הארכת מועדסיור קבלנים 15/8/2016 שעה 12:00 קרית מלאכ י
במשרדי העיריה, מרכז מסחרי 1, קרית מלאכי. סיווג בנייה: 100 ג' 1
3,000 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870001/09/2016 עד שעה 15:00
6/2016בניית מרכז צעיריםסיווג : בנייה 100 ג'-1
ס.ק 14/07/2016 ב 12:00 בעירייה מרכז מסחרי 1
3,000 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870004/08/2016 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר- קומה ב',
10/2016הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחדמפגש משתתפים חובה 10/7/2016 שעה 12:00 במשרדי העירייה500 ש"חהדסה : 08-8500814/86814/7/2016 עד שעה 14:00 במשרדי סגן ראש העיר- קומה ב',
9/2016ביצוע עבודות פיתוח בגני ילדים 9-2016סיווג : פיתוח 200 ג'-1
ס.ק ב 3/7/2016 בשעה 13:00 במשרדי העירייה
2,000 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870014/07/2016 עד שעה 15:00
21/2015ביצוע עבודות הנגשה במוסדות החינוךס.ק ב 28.07.2016 שעה 15:00 במשרדי העירייה, סיווג קבלנים נדרש :בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים 131 א'1,000 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870015/08/2016 עד שעה 15:00
7/2016ביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בקריית מלאכיס.ק חובה ב 28.7 שעה 14:00 במשרדי העירייה סיווג קבלנים נדרש : 200 ג'-12,000 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870015/08/2016 עד שעה 15:00
4/2016שיפור הסביבה הלימודית במוסדות החינוךס.ק חובה ב 14.4 שעה 10:00 במשרדי העירייה סיווג קבלנים נדרש : בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים 131א1,500 ש"חאושרית 08-860870008/05/2016 עד שעה 15:00
7/2105אספקה, הובלה, פריקה והרכבת ריהוט משרדי 7-2015ס.ק חובה ב 3/3/2106 שעה 12:30 בעירייה1,000 ש"חאושרית 08-860870017/03/2015 עד שעה 15:00
20/2015ביצוע עבודות פיתוח, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני משחקים וריהוט רחובראה במכרז.
סיור קבלנים חובה 23/02/2016 ב 12:00- במשרדי העירייה, מרכז מסחרי 1 ק. מלאכי
4,000 ש"חאושרית 08-860870010/03/2016 עד שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר
קרן קריית מלאכי לפיתוחמוקדן/ית במוקד העירוניראה המודעה------אוסנת 08-860877815/02/2016
2/2016ניהול תחזוקה ותמיכה במערכות טכנולוגיית מידע ממוחשבותכפי המופיע המכרז
עדכון מסמכי מכרז 2-2016
1,000 ש"חפזית 08-850088517/03/2016 שעה 15:00
1/2016ביצוע שרותי הסדרת חניה ופיקוח רב תכליתיכפי המופיע במכרז3,000 ש"חציון מלכה 050-404914225/02/2016 שעה 15:00
21/2015עבודות הנגשה במוסדות חינוך. ס.ק חובה ב 3/2/2106 שעה 10:00 במשרדי העירייהסיווג קבלנים: בנייה 100 ג'-1 או שיפוצים א'-1311,000 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870018/2/2016 שעה 15:00
הודעה על הארכת מועד המכרז
19/2105ביצוע מעגל תנועה בר יהודה/מלמזון ותיקון מעגל רש"י/בן גוריון ס.ק חובה 25/01/16 שעה 10:00 במשרדי העירייהסיווג : פיתוח 200 ג'-11,200 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-8608700עד 16/2/2106 שעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר
8/2015ביצוע מיפוי פוטוגרמטרי, אורטופוטו וסקר תמרורים ס.ק חובה 31/12/15 שעה 12:00 בעירייהסיווג : חברה למיפוי ופוטוגרמטריה המעסיקה מודד מוסמך1,500 ש"חאושרית מח' הנדסה 08-860870014/1/2016 עד שעה 12:00
16/2015מתן שירותי גביה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמייםכפי המופיע במכרז3,000 ש"ח08-8500851 צביקהעד 14.1.2015 שעה 12:00 בחדר סגן ראש העיר מר מישל טפירו
הודעה על הארכת מועדי מכרז הגבייה 16.2015
15/2105ביצוע שני מגרשי ספורט בבי"ס. סיור קבלנים חובה 22/11/15 בשעה 12:00 במשרדי ההנדסה, ז'בוטינסקי 8 קריית מלאכיקבלן רשום לעבודות פיתוח קבוצת סיווג 200 ג'-1800 ש"חאושרית 08-86087001/12/2015 שעה 15:00
4/2015שיפוץ משרדי ההנדסה והגביה. ס.ק. חובה ב-29.10.2015 שעה 12:00, בבנין העירייה מרכז מסחרי.סיווג קבלן רשום לבניה, קבוצת סיווג א-131800 ש"חאושרית-מחלקת הנדסה טל. 08-860870012/11/2015 עד שעה 15:00
10/2015ביטוחי העירייהראה במכרז2,500 ש"חיועץ ביטוחי - יהודה א.ש.ד 054676675330/8/15 עד שעה 12:00 במשרדי הגזברות קומה א בבניין העירייה
9/2015הסדרת חניה ופיקוח רב תכליתיעיריית קריית מלאכי מתכבדת בזאת להודיעכם על ביטול המכרז שבנדון וזאת מהטעם שהעירייה החליטה לשנות את שיטת המכרז. בכוונת העירייה לפרסם בקרוב מכרז חדש בשיטה שונה.
3/2015אחזקת מדשאות ספורט מקצועיות באצטדיון קריית מלאכי ושטחי גינון בתחום האצטדיון : סיור קבלנים חובה ב 28/6/2015 שעה 13:00 באצטדיון750 ש"חהראל מלכה 050-22061059/7/2015 עד שעה 15:00
2/2015בניית גן ילדים חד כתתי גן מנחם.סיור קבלנים חובה 30/7/15 בשעה 10:00 בחדר ישיבות בבנין העירייהסיווג: ג'-1 -1001,000 ש"חמחלקת הנדסה
טל' 08-8608700
עד 16/8/15 בשעה 15:00 במשרדי סגן ראש העיר
1/2015שדרוג תשתיות מחשוב עירוניותראה במכרז5,000 ש"חגדעון רחמים 08-8500833 050-634550006/02/2015 עד שעה 15:00 במשרדי מ"מ ראש העיר. מזכירה מגי
מועד הגשה הוארך עד 12/02/2015 בשעה 12:00
8/14רישיון שימוש,תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות עבור העירייהראה דרישות סף6,500 ש"חצביקה דוידי 08-8500848
גדעון רחמים 08-8500833
12/01/15 עד
השעה 15.00
בניין העירייה
לשכת סגן ראש העיר
7/14 מגרש משולב בבית ספר
"אלי כהן "
מפגש קבלנים חובה בתאריך 05/10/14 בשעה 10.00 במחלקת הנדסה זבוטינסקי 8 קריית מלאכי
סיווג ג' 1 200500 ₪ אושרית
08/8608700
יצחק נבט –
050/9030318
26/10/14 עד
השעה 12.00
בניין העירייה
לשכת סגן ראש העיר
6/2014ביצוע מעגל תנוע בר יהודה מלמזון
( פרסום חוזר תיקון סיווג קבלן )
מפגש קבלנים חובה בתאריך 05/10/14 בשעה 10.00 ממחלקת -הנדסה זבוטינסקי 8 קריית מלאכי
סיווג ג' 1 2001000 ₪ אושרית
08/8608700
יצחק נבט –
050/9030318
26/10/14 עד
השעה 12.00
בניין העירייה
לשכת סגן ראש העיר
6/2014ביצוע מעגל תנועה
בר- יהודה מלמזון
מפגש קבלנים חובה בתאריך 18.09.2014 בשעה 10.00 ממחלקת -הנדסה זבוטינסקי 8 קריית מלאכי
סיווג ג' 1 -1001.000 ש'חאושרית
08/8608700
יצחק נבט –
050/9030318
מועד הגשה 02.10.14 עד השעה 12.00 בניין העירייה לשכת סגן ראש העיר
5/2014הסעות תלמידים למוסדות חינוך ועובדי הוראה, ס.ק חובה בתאריך 13/8/2014 בשעה 15:00 בבניין העירייה500 ש"חהדסה 08-850081418/8/2014 עד שעה 12:00 במשרדי מ"מ ראש העיר
משרהגזבר העירייהיחידת הכספים26/1221013
14/2013אספקה והסבה של מדי מים.
מפגש קבלנים בתאריך 25/11/2013 בשעה 10:00 במשרדי מחלקת המים
800 ש"חמישל אבוטבול 08-8608778עד תאריך 12/12/2013 שעה 12:00 במשרדי מ"מ ראש העיר
8/2013הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל ומיוחד
מפגש קבלנים חובה: בתאריך 14.07.2013 בשעה 11:00 במשרדי העירייה
500 ש"חשמעון עמר 08-8500868
הדסה 08-8500814
עד תאריך 22.07.2013 שעה 12:00 במשרד מ"מ ראש העיר
7/2013שיפוץ אולם ספורט בבית ספר הראל
סיור קבלנים חובה: ב 27/6/2013 בשעה 10:00
קבלן רשום 100-ג-1 ענף ראשי בניה500 ש"חמחלקת הנדסה 08-860870011/7/2013 עד שעה 12:00 במשרד מ"מ ראש העיר
6/2013ביטוחי העירייה2,500 ש"חגבי שוורץ 08-850085125.6.13 עד שעה 12:00
4/2013הפעלה וניהול בית ספר על יסודי שש שנתי בעיר קריית מלאכי
מפגש משתתפים חובה ב - 30.4.2013 בשעה 10:00
בהתאם להוראות חוברת המכרז2,000 ש"חשמעון עמר 08-8500868עד ליום 19.5.2013 , עד שעה 12:00
3/2013אספקה והתקנת מערכת מיזוג אוויר וחשמל באולם ספורט ליד המתנ"ס
סיור חובה: ב 30/4/13 בשעה 10:00 רח' ז'בוטינסקי 8 אגף הנדסה.
קוד 170 קבוצת סיווג ב-1 ענף משנה מתקני מיזוג אוויר500 ש"חנבט יצחק - מהנדס העיר 050-9030318הגשה עד תאריך 16/5/13 עד שעה 12:00 בבנין העירייה במשרד מ"מ ראש העיר
2/2013מתן שירותי פינוי רכבים נטושים, אחסנתם ואו /רכישתם בשטחי העיר קריית מלאכי. סיור קבלנים חובה ביום 14.3.13 בשעה 10:00500 ש"חאריה יוסף 08-850087720.3.2013 עד שעה 12:00 במשרדי העירייה
1/2013ביצוע עבודות אמצעים אקוסטיים לליקויי שמיעה בבית ספר חב"ד בנות + בית ספר חב"ד בית חנה בקרית מלאכי. סיור קבלנים חובה 10/2/13 בשעה 10:00ענף משנה 131 - א' שיפוצים500 ש"חמחלקת הנדסה 08-860870020/2/2013 משעה 9:00 ועד 12:00 בבנין העירייה במשרדי מ"מ ראש העיר