5 בעלי תפקידים ברשות בעלי השכר הגבוה ביותר

להלן 5 בעלי תפקידים ברשות בעלי עלות השכר הגבוה ביותר לשנת 2016

א. יועצת משפטית
ב. מנכ”ל העירייה
ג. מהנדס העירייה
ד. גזבר העירייה
ה. מבקר העירייה
לאתר הממונה על השכר