תיק רישוי בניה
תושב יקר,
מתעניינים ומבקשי היתרי בניה !

אתם מחזיקים בידיכם את המדריך לקבלת היתרי בנייה בעירנו, שהופק על ידי אנשי מהנדס העיר, מינהל התכנון והאגף לרישוי ולפיקוח, והמרכז בתוכו את כל המידע הדרוש לכם בתכננכם ובבואכם לקבל היתרי בנייה.

הרבה שאלות עולות במצבים שכאלו, ואת השאלות החוזרות על עצמן, תרגמה עיריית קריית מלאכי לשפת התשובות המוכנות. וכל זאת כדי להקל עליכם, לייעל ולסייע לפונים, ובשורה התחתונה למלא את חובתנו לכם, לתת שירות טוב יותר, זמין ומהיר.

אלא שמאחורי המדריך מסתתר העיקר. במהלך השנה האחרונה אנו מפשטים הליכים, פועלים אנו שהזמן שיעבור בין בקשת ההיתר לבנייה לבין מועד האישור, יהיה קצר מבעבר. בהחלט שיש לנו עניין שתבנו, אם בקשתכם אינה מתנגשת כמובן באיסורי החוק. וכדי שתדעו אם רשאים אתם לממש את הרעיונות לבנייה שאתם מעלים, אנו עושים לביטול עיכובים ביורוקראטיים מיותרים. חשוב לנו לתת שירות זה באופן שתחושו שאיש אינו מעכב אתכם שלא לצורך. שאיש אינו מאריך את זמן הטיפול בפנייתכם מכל סיבה שהיא.

המדריך שבידיכם אמור גם לתת לכם כל אינפורמציה טכנית ומעשית על מקומות הפנייה, ימים ושעות הפעילות וקבלת הקהל, סדרי הגשת הבקשות והאישורים במחלקה למידע ולמיפוי ובמחלקה לרישוי בנייה. המדריך ינחה אתכם באשר למסמכים הנדרשים וכל השאר. כך שבבואכם תוכלו לקבל את מלוא השירות שלו אתם ראויים כתושבי קריית מלאכי.

תנאי סף להגשת בקשה

מדריך לקבלת היתר בניה
1. בירור אפשרויות הבנייה
בטרם הגשת בקשה להיתר בניה, יש לברר אם בכלל ניתן לממש את הבניה המבוקשת.
צעד זה מחייב בחינה של תכניות בנין עיר החלות במקום המבוקש, על פיהן ניתן לדעת מהן אפשרויות הבניה במקום. את הבירור ניתן לעשות במחלקת ההנדסה

עבודות המחייבות קבלת היתר

1.התווית דרך, סלילתה או סגירתה.
2.הקמת בנין, הריסתו והקמתו שנית, תוספת לבנין קיים למעט שינוי פנימי.
3.כל עבודת בניה ו/או פיתוח אחרת בקרקע ובבניין וכל שימוש בהם.

שינוי פנימי הפטור מהוצאת היתר

1.שינוי שאינו נוגע לצד החיצוני של הבניין, אינו פוגע בחזית או בשלד הבניין או ברכוש משותף או בצנרת או ציוד אחר המשרת דירות אחרות.
2.תוספת של שטח מרפסת שנסגרה כדין.
3.בניה שאיננה משנה את מספר יחידות הדיור.
2. קבלת מידע רשמי
2.1 סימון קווי בניין
במידה וקיימת אפשרות בניה, יש להגיש למחלקת ההדסה, בקשה לסימון קווי בנין.
קווי הבניין יתוו למתכנן את גבולות התכנון, אליהם יצורפו הוראות התכנית החלה במקום.
קווי הבניין יסומנו לאחר הגשת דיסקט ומפת מדידה חתומה.
פרטים נוספים על אופן הגשת הבקשה לסימון קווי בנין והמסמכים הנלווים, ניתן לקבל במחלקת ההנדסה
סימון קווי הבניין מחייב את המבקש בתשלום אגרה, שגובהה מתעדכן מדי פעם.
הזמן לסימון קווי הבניין מעת הגשת הבקשה, בין 3 ל-6 שבועות.

2.2 מידע נדרש להיתר (”מידע מלא”)

לעיתים, בהתאם לגיל התכנית ולאופי הבניה המבוקשת, חייבת העירייה לספק למבקש ההיתר, את כל המידע הרלוונטי לתכנון בתוך 30 יום. המידע שיימסר למתכנן/מבקש יכלול את:
הדרישות של גורמי התשתית השונים, בהן יצטרך המתכנן לעמוד.מידע זה, במידה שנדרש, יימסר בתוך 30 יום.* פירוט התשתיות הקיימות ומערכות תת-קרקעיות העוברות בשטח הנדון ובסמוך אליו, ויש בהן כדי להשפיע על הבניה.מתכנן/מבקש הבקשה ידע עוד בשלב סימון קווי הבניין, באם יש צורך במידע נדרש להיתר.
הטיפול במידע הנדרש להיתר, נעשה גם הוא באמצעות המחלקה למידע ולמיפוי, לאחר הגשת 13 עותקים של תכנית המדידה ותשלום אגרה שגובהה מתעדכן מדי פעם.
3. הכנת הבקשה להיתר בנייההכנת הבקשה להיתר בנייה: את הבקשה להיתר יש להגיש על גבי טפסים מיוחדים המאוגדים יחד ב”תיק ורוד”, אותו ניתן לקבל במחלקת ההנדסה. 3.2 עריכת הבקשה 3.3 הנחיות חישוב שטחים (תקנות חישוב שטחים ואחוזי בנייה – 1992)

3.4 נספח – היתר לעבודה מצומצמת (החל מ- 20.8.2003)

4. פתיחת תיק בקשה להיתר
1. הגשת תיק בקשה להיתר
משהוכן תיק הבקשה כאמור, ונמצאים בו כל המסמכים שצוינו, יש להתקשר אל:
אגף הנדסה, במחלקת רישוי בניה, לקביעת מועד פגישה עם בוחן הרישוי לצורך פתיחת תיק.
טלפון 08-8600700

פגישה עם בוחני הרישוי

פגישה בתיאום מראש תהיה עם מתכננים אנשי מקצוע בלבד.
הפגישה תיקבע תוך ציון נושא הפגישה,באיזה מקום ומהות הבקשה לבניה,תוך ציון מספר תיק קווי בנין,ומספר התב”ע החלה במקום. הנושא יירשם במחשב. הפגישה תתקיים רק בנושא הפגישה ולא בנושאים אחרים. מי שלא יגיע לפגישות שנקבעו, פעמיים בתקופה קצרה, יבוטלו לו התורים הפגישות
הבאות שקבע. מי שהעביר את מועד פגישתו לאדם אחר יבוטלו לו הפגישות הבאות שקבע. להתייעצות בנושאי אפשרויות בנייה יש לפנות למחלקה . מתכנן שאינו יכול להגיע לפגישה יודיע על כך מוקדם ככל האפשר למתאמת הפגישות, בטל’ 08-8600700 על מנת שתוכל לשבץ מתכנן אחר במקומו.

2. בדיקה ראשונית של המפרט
בעת הפגישה בין עורך הבקשה לבין בוחן הרישוי של האזור בו מבוקש ההיתר, יערוך בוחן הרישוי בדיקה ראשונית של המפרט המוגש (הרמוניקה):
-הימצאות כל החתימות והפרטים הנדרשים
-אופן עריכתה מבחינה טכנית והנדסית
-התאמתה לתכנית החלה באזור
-חישוב השטחים המבוקשים
-צביעת הרמוניקה בצבעים מוסכמים של כל סוגי פעולות הבניה המוצעות.

העדר מסמך כלשהו, לא תאפשר לבוחן הרישוי לקבל את הבקשה והיא תוחזר בו במקום למגיש.


3. פתיחת תיק

בשלב פתיחת תיק על ידי בוחן הרישוי, יתבצעו ארבע פעולות:
קביעת מספר בקשה לבקשה יינתן מספר אשר ילווה את הטיפול בבקשה.

תשלום מקדמה
בוחן הרישוי ינפיק למגיש הבקשה שובר לתשלום מקדמה, לאחר ביצוע בדיקה ראשונית. את המקדמה ניתן לשלם בקופת גזברות העירייה או בסניף בנק הדואר.

משלוח הודעות לסרבני חתימה
במידה ולא כל בעלי הזכויות בנכס ( בד”כ שכנים) חתמו על טופס הסכמה לביצוע העבודות (שבתוך התיק הורוד), יידרש בעל הבקשה לשלוח מכתבים בדואר רשום, לכל השכנים שלא חתמו (סרבני חתימה). המכתב שימוען ל”סרבני החתימה”, יכיל הודעה שתוכן במחלקת הרישוי, על כך שהוגשה בקשה להיתר וכן עותק מהמפרט הצבוע. הקבלה על משלוח המכתבים הרשומים תוחזר לבוחן הרישוי.

קביעת מועד לדיון בבקשה בוחן הרישוי יקבע את המועד בו צפויה הבקשה להידון בפני הגוף המוסמך לאשרה:
ועדת המשנה לתכנון ובניה או רשות הרישוי המקומית או הועדה העירונית לשימור אתרים.
מועד לדיון בבקשה המחייבת פרסום
במקרים בהם כוללת הבקשה הקלה/שימוש חורג, על המבקש לבצע פרסום של ההקלה המבוקשת בעיתונות ולמסור הודעות לכל בעלי העניין, אשר יש להם נגיעה בבקשה. רק עם השלמת תהליך הפרסום, ובכלל זה קבלת התנגדויות אם היו, ניתן יהיה להביא את הבקשה לדיון בגופי התכנון המוסמכים לכך בחוק.

5. אישורים נדרשים לבניין חדש
לבנין חדש תידרש להביא את האישורים הבאים:
1. אישור חניה
2. אישור הג”א – לממ”ד, ממ”ק, או מקלט:
מפקדת פיקוד העורף.3. חישוב סטטי והצהרת מהנדס מוסמך.4. חוזה עם מעבדה מאושרת בדבר עמידה בדרישות התקן ביחס לבטונים, אינסטלציה סניטרית, מערכות סולריות, בטיחות אש, התקנת מערכות גז, אטימת ממ”דים, טיח בממ”דים (מכון התקנים, טכניון, איזוטופ וכדו’).5. אישור אגף מים ביוב ותשתיות – לגבי מים וביוב, כולל תוכניות אינסטלציה של הבנין.
מחלקת מים וביוב – רח’ ז’בוטינסקי קריית מלאכי בניין הקניון לשעבר 08-8608778
קבלת קהל בתיאום טלפוני.6. אישור אגף שירות
בדבר תכנון ביתן אשפה:
רחוב בן גוריון 1 קריית מלאכי
08-8501900
קבלת קהל בתיאום טלפוני.7. מחלקת גננות
, בדבר תכנון הגינות, פיתוח סביב הבנין ועקירת עצים.

8. אישור מחלקת דרכים
בדבר גובה הדרכים הגובלות, מסירת ערבות למניעת פגיעה במדרכה, ותשלום היטלי סלילה ותיעול.
באגף התשתיות בבניין הקניון
טל’ 08-8608778
קבלת קהל בתיאום טלפוני.

9. אישור המחלקה לאיכות הסביבה
בדבר עמידה בדרישות למניעת מפגעים בעת ההקמה ומניעת גז רדון.
באגף השירות – רחוב בן גוריון 1 קריית מלאכי
טל’ 08-8501900.
קבלת קהל בתיאום טלפוני
.

10. אישור כיבוי אש – בדבר עמידות הבנין בדליקה.

טל. 102
קבלת קהל בתיאום טלפוני.

11. אישור מחלקת בטיחות בדרכים.
באגף התשתיות רחוב ז’בוטינסקי , בניין הקניון
טל. 08-8608778

12. אישור הנגשת נכים(רק למבנה ציבורי – ע”י יועץ נגישות מטעמכם.

13. אישור משרד הבריאות (רק למבנה ציבורי או מסחרי).

14. חוזה עם אתר מוסדר לשפיכת פסולת.

15. רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעים (טאבו):
יש להגיש 2 הרמוניקות חתומות שיסומנו ע”י המחלקה:

16. אישור חברת בזק:

17. אישור חברת חשמל:

6. מעקב אחר התקדמות הבקשה
הועדה יכולה להחליט לדחות את הבקשה ולנמק זאת. הועדה יכולה להחליט לזמן את המתנגדים לבקשה, על מנת שישמיעו בפניה את טיעוניהם טרם קבלת החלטה. הועדה יכולה להחליט לסייר במקום הנדון, קודם להחלטתה. הועדה יכולה לאשר את הבקשה, בתנאים אותם תפרט, כחלק מהחלטתה. על עורך הבקשה למלא את התנאים, טרם קבלת ההיתר וכתנאי להוצאתו.
7. אופן קבלת היתר הבנייה
השלמת התנאים להיתר
בוחן הרישוי יוודא שהושלמו כל התנאים שקבעה הועדה כתנאי להיתר. במידה וכן, ינפיק שובר תשלום עבור אגרת היתר בניה (אגרת רישוי).
תשלום אגרת היתר בנייה (אגרת רישוי)
גובה אגרת הרישוי מחושב לפי שיעור האגרות שנקבע בחוק התכנון והבנייה.
הנפקת שוברים לתשלום אגרה זו תוכן על ידי בוחן הרישוי.
עורך הבקשה/המהנדס ימלא הצהרה בדבר נפח עודפי עפר שיש צורך לפנות מאתר הבנייה, ונפח פסולת בנייה.
על בעל הבקשה להתקשר עם אתר מורשה לשפיכת פסולת עפר או פסולת בנין, ולהביא חוזה התקשרות.
בעל הבקשה יוכל שלם את האגרות בבנק הדואר, במזומן או בהמחאה בנקאית. ניתן לשלם גם בהמחאה רגילה, רק בסניף הבנק בו מתנהל חשבונו. הכנת ההיתר
לאחר קבלת אישור על תשלום אגרת הרישוי, יכין בוחן הרישוי את היתר הבנייה.
ההיתר יחתם על ידי הממונה על המחלקה לרישוי, מהנדס העיר או מי שאליו הועברו סמכויותיו בעניין זה, ויו”ר הועדה המקומית לתכנון ולבנייה. קבלת היתר בנייה
היתר הבנייה החתום יימסר לידי המבקש או ישלח לביתו בדואר רשום.
ההיתר יכלול את טופס ההיתר גופו, אליו יצורפו תכנית מאושרת ותנאים אשר בהתמלאם יהיה ההיתר תקף, כגון:הקירות החיצוניים ייבנו מאבן טבעית מרובעת ומסותתתהבניין יבנה על ידי קבלן הרשום בפנקס הקבלניםלא יוחל בבנייה עד לאחר שנתמנה מהנדס אחראי לביצוע השלד וכד’.
8. משך הזמן לקבלת היתר בנייה
בחינת ההיבטים השונים הכרוכים בהוצאת היתר בניה והוראות חוק התכנון והבנייה, אינה מאפשרת קבלת היתר באופן מיידי.הזמן לקבלת היתר מעת הגשת הבקשה, בין 2 ל- 3 חודשים .
במידה והבקשה כוללת הקלות ו/או שימוש חורג הכולל הליך פרסומי, או שהתקבלו התנגדויות בגינה, ייתכן ויתווספו 3 חודשים נוספים.
9. שינויים במהלך בנייה – בסמכות מהנדס העיר
בסמכות מהנדס העיר להתיר שינויים במהלך בנייה בתנאים הבאים:1.ההיתר עדיין בתוקף.2.שינויים בצורתם ומיקומם של חלקי בנין ושל שלד הבניין אשר יש בהם לדעת המהנדס שיפורים בתפקודו או עיצובו של הבניין.3.שינויים בחלוקת שטחי הבניה ובתנאי שאין בהם שינוי במספר הדירות.4.שינויים בחלוקת שטחי השירות ובלבד שלא יועברו מתחת לפני הקרקע אל מעל פני הקרקע. סך כל השטח שמבוקש לשנותו אינו עולה על 200 מ”ר או 5% לפי הנמוך.

5.שינויים בחומרי הגמר של הבניין.

6.שינויים במפלס הקומה הקובעת בבניין, בפיתוח השטח וכד’.

7.שינויים בגובה כל קומה עד 10% ובלבד שסך כל שטח התוספות לא יעלה על 2 מטר.

מהנדס העיר חייב לתת החלטתו תוך 21 יום, בליווי נימוקים במקרה של דחייה.
בקשה לשינויים במהלך בנייה בסמכות מהנדס העיר, תוגש על גבי טופס מיוחד ותנומק.


מטבעו של דבר, תהליך קבלת היתר בנייה הינו עניין מורכב , ובקריית מלאכי על אחת כמה וכמה, בכל הקשור לאופן הגשת הבקשה, הטמעת דרישות הגורמים המאשרים וכד’.

לכל הדעות מדובר בעניין הדורש ידע רב ומיומנות רבה, דבר המשפיע באופן ישיר על משך הטיפול בבקשה להיתר. לכן, מומלץ בזאת, כי בחירת עורך הבקשה מטעמכם תהיה על בסיס מקצועי.

מחלקת רישוי בניה פועלת כל העת ועושה כל מאמץ על מנת לשפר את השירות ולהתייעל, דבר המשפיע מן הסתם, גם על אופן ההתנהלות.


עיריית קריית מלאכי מקווה שהמדריך היה לעזר ומברכת את בוניה בהצלחה רבה.