תנאי שימוש

כללי

עיריית קריית מלאכי מציעה את המידע באתר זה ברשת האינטרנט (להלן: “השרות”), לכל משתמש/ת היוצר קשר או מתקשר עם אתר עיריית קריית מלאכי או שהינם בעליו של חשבון ממנו נערכת התקשרות לאתר.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין – לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי עיריית קריית מלאכי המתפרסמים באתר זה שייכים עיריית קריית מלאכי.
פרסומי עיריית קריית מלאכי משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידיאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים עיריית קריית מלאכי, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר המוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודה, במעמדה, או בשמה של עיריית קריית מלאכי.

אחריות עיריית קריית מלאכי

השרות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is”) עיריית קריית מלאכי לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש
עיריית קריית מלאכי לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו.
“נזק” פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.
המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפירסומים רשמיים של עיריית קריית מלאכי, יגבר המידע המתפרסם בפירסומים הרשמיים.