מחלקת הפיקוח בהנחיית העירייה וועדת תחבורה תקצה מקום חניה אישי לנכים.

הזכאות להקצאת מקום חניה אישי בתחום העיר:

נכה בעל “תג עגלה”הקצאת שני מקומות חניה אישיים: אחד סמוך למקום המגורים ואחד סמוך למקום העבודה.

התנאים לזכאות – המסמכים הנדרשים:

 • “תג עגלה” מקורי של משרד הרישוי.
 • העתק תעודת הזהות. לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם אחר בתנאי שיוכיח, שמקום מגוריו בפועל עם הנכה.
 • אישור ממקום העבודה חתום בידי המנכ”ל או בידי רואה חשבון המפרט את ימי העבודה ושעות העבודה של הנכה ומאשר כי מקום העבודה אינו מקצה מקום חניה לנכה.

נכה בעל “תג משולש”הקצאת מקום אחד אישי לחנייה בסביבת מקום המגורים או בסביבת מקום העבודה – על  פי בחירתו של הזכאי.

התנאים לזכאות – המסמכים הנדרשים:

 • “תג משולש” מקורי של משרד הרישוי.
 • חוות דעת של רופא מומחה בתחום האורטופדיה המפרטת את מצבו הבריאותי של הנכה ומפורטים בה סעיפי הליקוי הרלוונטיים (מתוך רשימת סעיפי הליקוי שמפרסם משרד הבריאות).
 • העתק תעודת הזהות,לרבות ספח הכתובת.
 • חשבון ארנונה על שם הנכה.
 • העתק רישיון רכב על שם הנכה.
 • העתק רישיון נהיגה על שם הנכה או על שם אחר. ובתנאי שיוכיח שמקום מגוריו בפועל עם הנכה.

הערות:

 • המבקש מקום חנייה אישי ימלא “טופס בקשה להקצאת מקום חנייה אישי לנכה”. ויצרף אליו את המסמכים המהווים תנאי לזכאות.
 • טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים יוגשו לממונה על הטיפול בבקשות להקצאת מקומות חניה אישיים לנכים באגף התנועה.
 • העירייה תבחן את הבקשות ותחליט בעניינן על סמך כללי הזכאות להקצאת מקומות חני אישיים.
 • מקום החניה האישי ייקבע בידי העירייה על פי שיקולים מקצועיים.
 • החלטות העירייה בדבר הזכאות יובאו לידיעת המבקש בתוך חודש ימים, והן אינן ניתנות לערעור.את הבקשה ניתן לקבל במחלקת הפיקוח העירוני אצל המזכירה ברכה.בימי א,ב, ג, ה, בין השעות – 15:00 -8:00
  ביום ד’ בין השעות – 13:00 8:00
  ומשעה 18:00 – 16:00

להגשת בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכה באופן מקוון לחצו כאן