רישוי  בנייה

מידע זה מיועד למבקש / לאדריכל ולמהנדס הנוטלים חלק בתהליך רישוי הבנייה, במטרה להקל ולקצר את התהליך כולו.

הליך הוצאת היתר הנו מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. על כן, מוטל על עורך הבקשה ללוות אותו עד לקבלת היתר הבנייה.

על מנת לאפשר לעובדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשרת את הפונים אליה ביעילות מתבקשים הפונים לפנות אך ורק במועדי קבלת קהל.

מידע זה אינו מחליף את הכתוב בחוק התכנון והבנייה – תשכ"ה 1965 – ונוסח החוק המלא הוא המחייב.

תנאים נדרשים להיתר על פי סוגים

קיימים 3 מסלולים של הגשת בקשה להיתר: מסלול מלא, מסלול מקוצר, מסלול הקלות ושימושים חורגים. 

תנאי הסף בכל בקשה נקבעים בתיק במידע, ללא השלמת תנאי סף אלו לא ניתן להגיש את הבקשה.

 

פקדון

עם הגשת הבקשה להיתר וקליטתה יידרש המבקש לשלם מקדמה (אגרת פקדון) בשיעור של 20% מהאגרה הכוללת שנקבעו לכך בחוק. 

כל בקשה להיתר בניה תידון בוועדה לאישור או דחייה של הבקשה, להלן פירוט ועדות התכנון:

רשות רישוי

במידה והבקשה תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה, תוכניות המתאר המפורטות שחלות על המקום ואיננה כוללת כל סטייה, הקלה או שימוש חורג תובא הבקשה לדיון לאישור בפני רשות הרישוי המקומית – ועדה זו היא בהשתתפות ראש העיר שהוא יו"ר הוועדה ומהנדס העיר.

 דיון בועדת המשנה לתכנון ולבנייה 

בכל מקרה שהבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות החוק והתקנות או דרישות והוראות תכניות מתאר מפורטות שחלות על המקום. תובא הבקשה לדיון בפני וועדת המשנה לתכנון ובנייה– ועדה זו היא בהשתתפות 7 חברי ועדה.

לרשימה המלאה של חברי הועדה

דיון בועדת המליאה לתכנון ולבנייה

בכל מקרה של בקשה שיש בה עניין לציבור או כאשר חבר ועדה מבקש להביא את הבקשה לדיון נוסף, תובא הבקשה לדיון בפני וועדת המליאה לתכנון ובנייה– ועדה זו היא בהשתתפות 13 חברי ועדה.

לרשימה המלאה של חברי הועדה.

אישור הבקשה להיתר

לאחר אישור הבקשה, על עורך הבקשה להשלים את האישורים הנדרשים בשלב בקרת התכן לפי תיק המידע ובתנאים שניתנו ע"י הוועדה.

דחיית הבקשה להיתר

במידה והועדה דחתה את הבקשה להיתר בנייה, רשאי כל צד הרואה עצמו נפגע ע"י הדחייה לערער בפני וועדת ערר המחוזית לתכנון ובנייה  תוך 30 יום מיום שנודע לו על דחיית הבקשה.

נוהל פניה לוועדת ערר:

    1. כתיבת כתב ערר (מכתב עם נימוקים).

    2. לצרף החלטת ועדה.

    3. לצרף תכניות.

     להגיש הכל ב-8 עותקים.

     לשלוח בדואר/ידנית רח' הדסה 90 באר שבע

     לכבוד ועדת ערר-מחוז דרום

     טלפון: 08-6270057

בקשה למתן הקלה או שימוש חורג

הוועדה המקומית רשאית לאשר במקרים מסוימים, שהוגדרו בתקנות סטייה מהוראות תוכנית, הגשת בקשה להקלה או בקשה לשימוש חורג כרוך בהליך פרסום וחתימה של כתב שיפוי.

תשלום אגרות והיטלים

על מנת להשלים את הליך הגשת הבקשה להיתר בניה, יש לשלם: דמי הקמה לתאגיד המים תמר, היטלי השבחה (במידת הצורך), היטלי פיתוח ואגרות בניה

אישור התחלת עבודות

קבלת היתר בניה אינו מהווה אישור להתחלת עבודות!

על מנת שיהיה ניתן להתחיל בביצוע עבודות בנייה יש להגיש סט אישור התחלת עבודות ולקבל אישור התחלת עבודות חתום.

לתהליך המלא לאישור התחלת עבודות לחץ כאן

לצפייה ברישוי בנייה ב 5 צעדים לחץ כאן