רישוי  בנייה

מידע זה מיועד למבקש / לאדריכל ולמהנדס הנוטלים חלק בתהליך רישוי הבנייה, במטרה להקל ולקצר את התהליך כולו.

הליך הוצאת היתר הנו מורכב ובעל היבטים תכנוניים וחוקיים רבים. על כן, מוטל על עורך הבקשה ללוות אותו עד לקבלת היתר הבנייה.

על מנת לאפשר לעובדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשרת את הפונים אליה ביעילות מתבקשים הפונים לפנות אך ורק במועדי קבלת קהל.

מידע זה אינו מחליף את הכתוב בחוק התכנון והבנייה – תשכ"ה 1965 – ונוסח החוק המלא הוא המחייב.

לצפייה ברישוי בנייה ב 5 צעדים לחץ כאן

קיימים 3 מסלולים של הגשת בקשה להיתר: מסלול מקוצר, מסלול הקלות/שימוש חורג, ומסלול רגיל. 

פירוט השלבים והזמנים במסלול מקוצר

בקשה להיתר תטופל ע"י: רחלי סברדלוב/חן שירה סימן טוב/ אליסייה וייס חוסיד, טלפון: 08-8608721 * ואז 1/2/3, מייל: [email protected]/ [email protected]/ [email protected],

קבלת קהל: ימים ב, ג 08:00-12:00

להלן שלבי התהליך:

 

1-שלב בדיקת תנאים מוקדמים

בשלב זה בודקת ההיתרים תבחן האם הובאו כל המסמכים, שנדרשו בתיק המידע, בצורה תקינה לפתיחת בקשה להיתר- שלב זה אורך עד 10 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של מהבודקת, הבקשה תקלט ותעבור שלב)

במידה וחסרים מסמכים, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלך להשלמת מסמכים, עד לקבלת כל המסמכים הנדרשים.

2-שלב בקרה מרחבית+דיון

בשלב זה הבודקת תבחן את בקשתך ותיתן הערות בהתאם ובמידת הצורך, הבקשה צריכה להיות תואמת לתכניות החלות במקום לתקנות ולחוקים, ככל שהבקשה תמצא תקינה תתקיים ישיבה וקבלת החלטה- שלב זה אורך עד 25 ימי עבודה. במידה וישנם הערות לתיקון בתכנית, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלך לתיקון התכנית, עד לקבלת תכנית מתוקנת סופית.

בהתאם להנחיות אם לא התקבלה החלטה בתוך 25 ימי עבודה יראו בקשה זו כעומדת בבקרה מרחבית.

תוקפה של ההחלטה הינו ל-45 ימי עבודה לאחר מכן ניתן יהיה להאריך לעוד 45 ימי עבודה (יש לבקש אורכה לא יאוחר מתום 30 ימים מיום מתן ההחלטה, המהנדס ישיב בתוך 5 ימי עבודה, לא השיב המהנדס יראו בזה כבקשה שסורבה).

שימו לב כי עם קבלת החלטת הוועדה אתם מקבלים גם סט אישור תחילת עבודות, אותו יש להתחיל למלא על מנת שתקבלו אישור תחילת עבודות ביחד עם קבלת היתר הבניה(לא רלוונטי לכל העבודות).

3-שלב בקרת תכן (שני שלבים)

שלב א'- הבקשה מועברת ע"י עורך הבקשה שלך, לכל הגורמים שנדרשו בתיק המידע ובהחלטת הוועדה, לאחר קבלת כל האישורים של הבקשה, עורך הבקשה שלך יזין את כל האישורים במערכת רישוי זמין.

שלב ב'-בודקת ההיתרים תבדוק כי התקבלו כל האישורים שנדרשו בתיק המידע ובהחלטת הוועדה, מהגורמים השונים (פקע"ר, כיבוי אש, רמ"י, חישובים סטטיים וכו...) ותעביר את הבקשה להכנת אגרות- שלב זה אורך עד 15 ימי עבודה.

4-שלב הצהרת עורך הבקשה

בשלב זה עורך הבקשה מצהיר כי לא בוצעו שינויים מהותיים בבקשה (במידה ובוצעו שינויים מהותיים יתכן ותידרש הגשה חדשה של הבקשה).

  1. שלב הצהרת עורך הבקשה הינו באחריות עורך הבקשה, בשלב זה, עורך הבקשה מטעמך, נדרש להגיש הצהרה אם בוצעו שינויים בתכנית הבקשה בעקבות אישורי בקרת התכן, שלב זה אינו מוגבל בזמן ובלבד שלא יחלפו 45 ימים מיום החלטת הוועדה.

5-שלב תשלום אגרות

שלב זה באחריותך, יש לבצע תשלומים ולהעביר סריקה של הקבלה לעורך הבקשה. שלב זה אינו מוגבל בזמן ובלבד שלא יחלפו 45 ימים מיום החלטת הוועדה.

6-שלב הפקת היתר

בשלב זה מופק היתר בניה- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה.

שים/מי לב כי תוקף היתר הבניה הוא ל- 3 שנים (בסמכות רשות הרישוי להאריך את תוקף היתר מטעמים מיוחדים כך שסה"כ תקופת ההיתר לא תעלה על 6 שנים במצטבר).

שים לב, כי קבלת היתר הבניה לא מאפשרת להתחיל בניה בפועל. יש להגיש מסמכים שנתקבלו עם החלטת הוועדה.

7-שלב אישור תחילת עבודות

בשלב זה עליך / עורך הבקשה להגיש את כל המסמכים לאישור תחילת עבודות (סט התקבל עם החלטת הוועדה) למפקח הבניה, לאחר שהתקבלו כל המסמכים הנדרשים יצא אישור תחילת עבודות- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה (אם לא הוציאה הרשות אישור תוך 10 ימים יראה כאלו הבקשה קיבלה אישור תחילת עבודות ובלבד שהוגשו כל המסמכים ומולאו כל התנאים בהיתר).

כעת ניתן להתחיל בבניה, בהצלחה

פירוט השלבים והזמנים במסלול הקלות/שימוש חורג

בקשה להיתר תטופל ע"י: רחלי סברדלוב/חן שירה סימן טוב/ אליסייה וייס חוסיד, טלפון: 08-8608721 * ואז 1/2/3, מייל: [email protected]/ [email protected]/ [email protected],

קבלת קהל: ימים ב, ג 08:00-12:00

להלן שלבי התהליך:

 

1-שלב בדיקת תנאים מוקדמים

בשלב זה בודקת ההיתרים תבחן האם הובאו כל המסמכים, שנדרשו בתיק המידע, בצורה תקינה לפתיחת בקשה להיתר- שלב זה אורך עד 10 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של מהבודקת, הבקשה תקלט ותעבור שלב)

במידה וחסרים מסמכים, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלך להשלמת מסמכים, עד לקבלת כל המסמכים הנדרשים.

2-שלב בדיקת פרסומים

בשלב זה בודקת ההיתרים תבחן האם בוצע פרסום והתקבלו כל מסמכי הפרסום הנדרשים- שלב זה אורך עד 10 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של מהבודק הבקשה תקלט ותעבור שלב)

3-שלב בקרה מרחבית+דיון

בשלב זה הבודקת תבחן את בקשתך ותיתן הערות בהתאם ובמידת הצורך, הבקשה צריכה להיות תואמת לתכניות החלות במקום לתקנות ולחוקים, ככל שהבקשה תמצא תקינה תתקיים ישיבה וקבלת החלטה- שלב זה אורך עד 90 ימי עבודה. במידה וישנם הערות לתיקון בתכנית, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלך לתיקון התכנית, עד לקבלת תכנית מתוקנת סופית.

בהתאם להנחיות אם לא התקבלה החלטה בתוך 90 ימי עבודה יראו בקשה זו כבקשה שסורבה- אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שהדבר לא יקרה.

תוקפה של ההחלטה הינו לשנתיים מיום שהתקבלה, לאחר מכן ניתן יהיה להאריך את תוקף ההחלטה לעוד שנה נוספת אחת (יש לבקש אורכה לא יאוחר מ-15 ימים לפני פקיעת ההחלטה, המהנדס העיר ישיב בתוך 15 ימי עבודה, לא השיב המהנדס יוארך תוקף ההחלטה בשנה נוספת באופן אוטומטי).

שימו לב כי עם קבלת החלטת הוועדה אתם מקבלים גם סט אישור תחילת עבודות, אותו יש להתחיל למלא על מנת שתקבלו אישור תחילת עבודות ביחד עם קבלת היתר הבניה.

4-שלב בקרת תכן (שני שלבים)

שלב א' -הבקשה מועברת ע"י עורך הבקשה שלך, לכל הגורמים שנדרשו בתיק המידע ובהחלטת הוועדה, לאחר קבלת כל האישורים של הבקשה, עורך הבקשה שלך יזין את כל האישורים במערכת רישוי זמין.

שלב ב'-בודקת ההיתרים תבדוק כי התקבלו כל האישורים שנדרשו בתיק המידע ובהחלטת הוועדה, מהגורמים השונים (פקע"ר, כיבוי אש, רמ"י, חישובים סטטיים וכו...) - שלב זה אורך עד 30 ימי עבודה.

5-שלב הצהרת עורך הבקשה

בשלב זה עורך הבקשה מצהיר כי לא בוצעו שינויים מהותיים בבקשה (במידה ובוצעו שינויים מהותיים יתכן ותידרש הגשה חדשה של הבקשה).

שלב הצהרת עורך הבקשה הינו באחריות עורך הבקשה, בשלב זה, עורך הבקשה מטעמך, נדרש להגיש הצהרה אם בוצעו שינויים בתכנית הבקשה בעקבות אישורי בקרת התכן, שלב זה אינו מוגבל בזמן ובלבד שלא יחלפו שנתיים מיום החלטת הוועדה.

6-שלב הפקת אגרות

בשלב זה מתבצע תחשיב אגרות והיטלי פיתוח והיטלי השבחה- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה. כל שובר שמופק תקף עד ה-15 לחודש שאחריו. התשלום הינו צמוד למדד, במידה והשובר לא ישולם עד לתאריך הנקוב יש לבקש עדכון שובר.

7-שלב תשלום אגרות

שלב זה באחריותך, יש לבצע תשלומים ולהעביר סריקה של הקבלה לעורך הבקשה. שלב זה אינו מוגבל בזמן ובלבד שלא יחלפו שנתיים מיום החלטת הוועדה.

8-שלב הפקת היתר

בשלב זה מופק היתר בניה- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה.

שים/מי לב כי תוקף היתר הבניה הוא ל- 3 שנים (בסמכות רשות הרישוי להאריך את תוקף היתר מטעמים מיוחדים כך שסה"כ תקופת ההיתר לא תעלה על 6 שנים במצטבר).

שים לב, כי קבלת היתר הבניה לא מאפשרת להתחיל בניה בפועל. יש להגיש מסמכים שנתקבלו עם החלטת הוועדה.

9-שלב אישור תחילת עבודות

בשלב זה עליך/עורך הבקשה שלך להגיש את כל המסמכים לאישור תחילת עבודות (סט התקבל עם החלטת הוועדה) למפקח הבניה, לאחר שהתקבלו כל המסמכים הנדרשים יצא אישור תחילת עבודות- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה (אם לא הוציאה הרשות אישור תוך 10 ימים יראה כאלו הבקשה קיבלה אישור תחילת עבודות ובלבד שהוגשו כל המסמכים ומולאו כל התנאים בהיתר).

כעת ניתן להתחיל בבניה, בהצלחה.

פירוט השלבים והזמנים במסלול רגיל

בקשה להיתר תטופל ע"י: רחלי סברדלוב/חן שירה סימן טוב/ אליסייה וייס חוסיד, טלפון: 08-8608721 * ואז 1/2/3,  מייל: [email protected]/ [email protected]/ [email protected],

קבלת קהל: ימים ב, ג 08:00-12:00

להלן שלבי התהליך:

 

1- שלב תנאים מוקדמים

בשלב זה בודקת ההיתרים תבחן האם הובאו כל המסמכים, שנדרשו בתיק המידע, בצורה תקינה לפתיחת בקשה להיתר- שלב זה אורך עד 10 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של מהבודקת, הבקשה תקלט ותעבור שלב)

במידה וחסרים מסמכים, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלך להשלמת מסמכים, עד לקבלת כל המסמכים הנדרשים.

2- שלב בקרה מרחבית+דיון

בשלב זה הבודקת תבחן את בקשתך ותיתן הערות בהתאם ובמידת הצורך, הבקשה צריכה להיות תואמת לתכניות החלות במקום לתקנות ולחוקים, ככל שהבקשה תמצא תקינה תתקיים ישיבה וקבלת החלטה- שלב זה אורך עד 45 ימי עבודה. במידה וישנם הערות לתיקון בתכנית, הבקשה תוחזר לעורך הבקשה שלך לתיקון התכנית, עד לקבלת תכנית מתוקנת סופית.

בהתאם להנחיות אם לא התקבלה החלטה בתוך 45 ימי עבודה יראו בקשה זו כבקשה שסורבה- אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שהדבר לא יקרה.

תוקפה של ההחלטה הינו לשנתיים מיום שהתקבלה, לאחר מכן ניתן יהיה להאריך את תוקף ההחלטה לעוד שנה נוספת אחת (יש לבקש אורכה לא יאוחר מ-15 ימים לפני פקיעת ההחלטה, המהנדס העיר ישיב בתוך 15 ימי עבודה, לא השיב המהנדס יוארך תוקף ההחלטה בשנה נוספת באופן אוטומטי).

שימו לב כי עם קבלת החלטת הוועדה אתם מקבלים גם סט אישור תחילת עבודות, אותו יש להתחיל למלא על מנת שתקבלו אישור תחילת עבודות ביחד עם קבלת היתר הבניה.

3- בשלב בקרת תכן (שני שלבים)

שלב א' -הבקשה מועברת ע"י עורך הבקשה שלך, לכל הגורמים שנדרשו בתיק המידע ובהחלטת הוועדה, לאחר קבלת כל האישורים של הבקשה, עורך הבקשה שלך יזין את כל האישורים במערכת רישוי זמין.

שלב ב' -בודקת ההיתרים תבדוק כי התקבלו כל האישורים שנדרשו בתיק המידע ובהחלטת הוועדה, מהגורמים השונים (פקע"ר, כיבוי אש, רמ"י, חישובים סטטיים וכו...) - שלב זה אורך עד 30 ימי עבודה.

4-שלב הצהרת עורך הבקשה

בשלב זה עורך הבקשה מצהיר כי לא בוצעו שינויים מהותיים בבקשה (במידה ובוצעו שינויים מהותיים יתכן ותידרש הגשה חדשה של הבקשה).

שלב הצהרת עורך הבקשה הינו באחריות עורך הבקשה, בשלב זה, עורך הבקשה מטעמך, נדרש להגיש הצהרה אם בוצעו שינויים בתכנית הבקשה בעקבות אישורי בקרת התכן, שלב זה אינו מוגבל בזמן ובלבד שלא יחלפו שנתיים מיום החלטת הוועדה.

5-שלב הפקת אגרות

בשלב זה מתבצע תחשיב אגרות והיטלי פיתוח והיטלי השבחה- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה. כל שובר שמופק תקף עד ה-15 לחודש שאחריו. התשלום הינו צמוד למדד, במידה והשובר לא ישולם עד לתאריך הנקוב יש לבקש עדכון שובר.

6- שלב תשלום אגרות

שלב זה באחריותך, יש לבצע תשלומים ולהעביר סריקה של הקבלה לעורך הבקשה. שלב זה אינו מוגבל בזמן ובלבד שלא יחלפו שנתיים מיום החלטת הוועדה.

7-שלב הפקת היתר

בשלב זה מופק היתר בניה- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה.

שים/מי לב כי תוקף היתר הבניה הוא ל- 3 שנים (בסמכות רשות הרישוי להאריך את תוקף היתר מטעמים מיוחדים כך שסה"כ תקופת ההיתר לא תעלה על 6 שנים במצטבר).

שים לב, כי קבלת היתר הבניה לא מאפשרת להתחיל בניה בפועל. יש להגיש מסמכים שנתקבלו עם החלטת הוועדה.

8-שלב אישור תחילת עבודות

בשלב זה עליך/עורך הבקשה שלך להגיש את כל המסמכים לאישור תחילת עבודות (סט התקבל עם החלטת הוועדה) למפקח הבניה, לאחר שהתקבלו כל המסמכים הנדרשים יצא אישור תחילת עבודות- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה (אם לא הוציאה הרשות אישור תוך 10 ימים יראה כאלו הבקשה קיבלה אישור תחילת עבודות ובלבד שהוגשו כל המסמכים ומולאו כל התנאים בהיתר).

כעת ניתן להתחיל בבניה, בהצלחה.


דחיית הבקשה להיתר

במידה והועדה דחתה את הבקשה להיתר בנייה, רשאי כל צד הרואה עצמו נפגע ע"י הדחייה לערער בפני וועדת ערר המחוזית לתכנון ובנייה  תוך 30 יום מיום שנודע לו על דחיית הבקשה.

נוהל פניה לוועדת ערר:

    1. כתיבת כתב ערר (מכתב עם נימוקים).

    2. לצרף החלטת ועדה.

    3. לצרף תכניות.

     להגיש הכל ב-8 עותקים.

     לשלוח בדואר/ידנית רח' יהושוע הצורף 7 באר שבע.

     לכבוד ועדת ערר-מחוז דרום

     טלפון: 08-6270057