הסבר לתושב המוכר נכס נדל"ן - אישור לטאבו

הערה: במידה ויש חריגות בניה יש לשלם ארנונה, היטלים לעירייה ודמי הקמה לתאגיד מים. יחד עם זאת יש להסדיר את החריגות או להרוס אותן- ניתן לפנות למידען לוודא האם ניתן להסדיר את החריגות. במקרה ואין הריסה /הסדרה של חריגות הבניה, הבקשה תעבור לטיפול מחלקת הפיקוח ותרשם הערת אזהרה.

יש לשלוח באמצעות טופס מקוון: למילוי הטופס לחצו כאן >

עבור אישור לטאבו יש להכין את המסמכים הבאים: 

 1. על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, על מנת לבצע העברת זכויות בנכס נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה לפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. אישור זה מעיד על סילוק חובות כמו: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות ועוד. יש למלא את הטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים:

  צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חזה חכירה או חוזה פיתוח)

  צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

  במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

  מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:

  לעסקת מכר- עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים

  להעברה ללא תמורה-  תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס. 

  לחכירה / הארכת חכירה- צילום חוזה חכירה או שטר חכירה, תצהיר בעל הנכס כי לא מדובר במכירה

  להעברה מנאמן לנהנה- הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה נאמנות או תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.

  לפירוק חברה- צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.

  לרישום / תיקון בית משותףצילום התקנון המוסכם, ותיק בית משותף

  להעברה על פי הסכם גירושים או הסכם ירושה – הסכם חתום על ידי סמכות משפטית.

  o במידה והנכס רשום בחברה משכנת - תשריטי חברה משכנת