הסבר לתושב המוכר נכס נדל"ן - אישור לטאבו או המעוניין במשכנתא על נכסו

הערה: במידה ויש חריגות בניה יש לשלם ארנונה, היטלים לעירייה ודמי הקמה לתאגיד מים. יחד עם זאת יש להסדיר את החריגות או להרוס אותן- ניתן לפנות למידען לוודא האם ניתן להסדיר את החריגות. במקרה ואין הריסה /הסדרה של חריגות הבניה, הבקשה תעבור לטיפול מחלקת הפיקוח ותרשם הערת אזהרה.

יש לשלוח באמצעות טופס מקוון.

שימו לב כי יש הפרדה בין אישור לטאבו לאישור משכנתא.

עבור אישור לטאבו יש להכין את המסמכים הבאים: 

 1. על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, על מנת לבצע העברת זכויות בנכס נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה לפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. אישור זה מעיד על סילוק חובות כמו: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות ועוד. יש למלא את הטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים:

  צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חזה חכירה או חוזה פיתוח)

  צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

  במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

  מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:

  לעסקת מכר- עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים

  להעברה ללא תמורה-  תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס. 

  לחכירה / הארכת חכירה- צילום חוזה חכירה או שטר חכירה, תצהיר בעל הנכס כי לא מדובר במכירה

  להעברה מנאמן לנהנה- הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה נאמנות או תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.

  לפירוק חברה- צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.

  לרישום / תיקון בית משותףצילום התקנון המוסכם, ותיק בית משותף

  להעברה על פי הסכם גירושים או הסכם ירושה – הסכם חתום על ידי סמכות משפטית.

  o במידה והנכס רשום בחברה משכנת - תשריטי חברה משכנת

עבור אישור משכנתא יש להכין את המסמכים הבאים: 

           o צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות עדכני מהמנהל.

           o צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

           o במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

           o חתימה על תצהיר היעדר חריגות בנייה - תצהיר יבחר בהתאם למסלול הרלוונטי

           o חתימה על תצהיר על העדר חריגות בניה בבקשה לרישום משכנתא

           o חתימה על תצהיר על העדר חריגות בניה בבקשה להעברת זכויות

           o חתימה על תצהיר על העדר חריגות בניה בבקשה לרישום ראשון - קבלן/ רמ"י