השרות הווטרינרי העירוני אחראי על קידום ושמירת בריאות הציבור בתחום העיר ,מנקודת ראותה של הרפואה הווטרינרית המונעת. תלונות ציבור בנושאים הווטרינרים מתקבלות לטיפול במהלך היום והלילה דרך מוקד 106.

תפקידי השירות הווטרינרי:

בדיקות משנה בדיקת כל מוצרי הבשר והדגים לפני הגעתם לחנויות  למכירה לציבור.
חיסונים אנו מבצעים מדי יום שלישי בין השעות 16:00 – 18:00 חיסונים  נגד מחלת הכלבת במחיר מסובסד לכל בעלי כלבים.

 

חוק הסדרת הפיקוח על כלבים:

ביום ה 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס”ג-2002.
שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ.

הנוהל המלא והמפורט כולל הטפסים הנדרשים להגשת בקשת פטור ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

סכומי האגרות הנקובים בתקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס”ה-2005, יהיו החל מיום כ”ט בטבת תשע”ד, 1 בינואר 2014, כמפורט להלן:

  • תשלום בעד הנפקת סימון לכלב 74.00 ₪.
  • רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה מסורס/מעוקרת 53.50 ₪.
  • רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת 373.00 ₪.
  • רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת שקיבלו פטור 68.00 ₪.

 

תנאים לקבלת פטור:

בקשה לקבלת פטור תוגש ע”י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע”ג טופס בקשה. הפטור שיינתן יהיה קבוע או זמני לשנה אחת.

כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.

 

פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן

1. פטור עקב גיל הכלב:

כלב שגילו פחות מ-6 חודשים-יינתן פטור זמני לשנה אחת.

כלב שגילו לפחות 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר השרות הווטרינרי העירוני או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר העירוני של עיריית קיריית מלאכי המסמכים הנדרשים כפי שפורט בנוהל המלא של השרותים הווטרינריים,משרד החקלאות-יינתן פטור קבוע.

2. פטור עקב מצב בריאותי:

לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.

3. פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:

לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות. תוקף הפטור לשנה.

4.פטור כלב מאומץ:

כלב מאומץ שאין מידע לגביו, יסומן ,יחוסן ותינתן ארכה לביצוע עיקור/סירוס תוך 30 יום. בתקופה זו יהיה פטור מתשלום הסכום הנוסף עבור קבלת הרישיון.

 

טפסי וטרינריה

 

פיקוח וטרינרי הוטרינרית העירונית ד”ר ולנטינה ארצי מבצעת באופן שוטף בדיקות בכל עסקי המזון בישוב.
לכידות כלבים הוטרינרית מבצעת סיורים לאיתור כלבים משוטטים, וכלבים אלו מועברים לתחנת הסגר מורשת.