וועדת זכאות ואפיון (וועדת השמה)

הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות
בתהליך השתלבותו של התלמיד בה (בהתאם להחלטת ועדת שילוב).

ועדת זכאות ואיפיון  היא הפורום הקובע את זכאותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמה בחינוך המיוחד.
הוועדה מורכבת  מיו"ר ועדה מטעם משרד החינוך , מפקח חינוך מיוחד, מנציג הרשות המקומית, מנהלת השפ"ח, פסיכולוג המוסד החינוכי ואנשי מקצוע בתחום
(רופא או עובד סוציאלי) ונציג ההורים, ומתקיימת בנוכחות ההורים.

ועדת זכאות ואיפיון - תתכנס ותדון בזכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד, מדי שלוש שנים לבחינת המשך זכאותו. אם ההורים והצוות החינוכי חשים כי חלה
התקדמות וילדם כשיר לחזור למסגרתו הקודמת, הם זכאים לבקש דיון בועדת הצוות הרב מקצועי .
בכל מקרה, ועדת הזכאות ואיפיון תתכנס במעברים בין גן לכיתה א', ובתום 3 שנים ממועד הועדה הקודמת.

 

אופן הפניה לוועדת הזכאות והאפיון

הפנייה לוועדת ההשמה יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות את הילד לחינוך המיוחד. הורה המעוניין לפנות לוועדה
יעשה זאת באמצעות המסגרת החינוכית או באמצעות עובד/ת סוציאלי/ת. הורים לילדי גן יגישו בקשתם דרך מנהלת הגן בטפסים המתאימים.
הורים לתלמידי בית ספר יגישו את הטפסים באמצעות בית הספר

 לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר פורטל הורים של משרד החינוך – שילוב וחינוך מיוחד.

 

יישום המלצת ועדת ההשמה

ועדת זכאות ואפיון תקבע אם התלמיד זכאי לחינוך מיוחד או שעליו ללמוד בחינוך הרגיל. אם התלמיד נמצא זכאי לחינוך מיוחד, הוועדה תציין את סוג המסגרת
שבה ילמד התלמיד ואת האפיון הראשי של לקותו לפיו ישובץ התלמיד לקבלת מענה מיטבי.

ועדת השיבוץ העירונית תקבע באיזה מסגרת ישובץ התלמיד בהתאם למספר פרמטרים: הגדרת הלקות על פי ועדת ההשמה, שיקולים פדגוגיים, בקשת ההורים
ומרחק מאזור המגורים של הילד, בהתאם לחוזר מנכ"ל.

 

נוהל ועדות זכאות ואפיון חריגות

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ניתן להגיש פנייה לוועדת השמה לשנת הלימודים העוקבת עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה. אף על פי כן, מאפשר משרד החינוך
(על פי חוזר מנכ"ל, תשע"ד/ 5 [א]) במקרים מיוחדים שיפורטו להלן, להגיש פניות גם לאחר תאריך זה.

פניות אלה ידונו בוועדת חריגים מחוזית, שבסמכותה להכריע האם הבקשה לוועדת השמה חריגה, תתקבל או לא.

הקריטריונים הם:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות.
 • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה.
 • תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה, מטעמים שירשמו
  ויקבלו אישור בוועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
 • תלמידים בעלי לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת ההשמה. 
 • תתכנס ועדה במקרים הרשומים לעיל- רק במקרים בהם יש מסגרת פנויה לקליטת התלמיד ועונה לצרכיו.

ועדת השגה - ערר על החלטת ועדת זכאות ואפיון

הורים אשר מבקשים לערער על החלטת ועדת זכאות ואפיון , יכולים להגיש ערר תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה. המקרים בהם ניתן להגיש ערעור:

 • אם התקיימה לכאורה פגיעה פרוצדורלית בזכויות התלמיד או בזכויות ההורים.
 • אם לא אושרה לתלמיד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, לרבות שירותי הסעה וליווי.
 • אם ההורים מעוניינים להשיג על רמת התפקוד שנקבעה בוועדת זכאות ואפיון.    
 • אם ההורים מעוניינים להשיג על סוג המסגרת החינוכית שנקבעה בוועדת זכאות ואפיון.
 • אם ההורים מעוניינים להשיג על אפיון המוגבלות כפי שנקבעה בוועדת זכאות ואפיון.

* לפרטים נוספים ניתן להכנס לפורטל הורים