חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998

התיקון לתקנות חופש המידע (אגרות), התשנ”ט – 1999

חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998, תכליתו היא להנהיג בישראל את “מהפכת השקיפות” באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

נוהל העברת מידע בין גופים ציבוריים

איזה מידע?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

רשות ציבורית 

משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע”פ חוק או שהוקמו ע”י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות – החל מ 1/9/1999.

ממונה

על כל ראשות ציבורית חלה חובה למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

איזה מידע לא?

לא כולל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו”מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד… סעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע?

תושב: ע”פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב – לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

המידע יועמד לרשות המבקש, כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

 

תשלום 

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה, שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:

  • אגרת בקשת מידע – 20 ₪
  • אגרת טיפול במידע – 53 ₪ החל מהשעה השלישית.
  • אגרת הפקת מידע – 1.33 ₪ עבור כל דף צילום.
  • הפקת דיסק – 5.24 ₪
  • התחייבות לשאת באגרות עד 148 ₪

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא – מידע שאדם מבקש אודות עצמו. לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.

ניתן לשלם במחלקת הגביה העירונית או לחשבון הבנק המצורף

פניות / בקשות לעיריית קריית מלאכי במסגרת יישום חוק חופש המידע, יש להפנות :
  • עיריית קריית מלאכי
  • גב’ טלי יצחק
  • הממונה על יישום חוק חופש המידע
  • כיכר רבין 1 קריית מלאכי

הורדת טופס לבקשת מידע בתשלום

דין וחשבון שנתי 

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו”ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. הדו”ח עומד לעיון הציבור

 

דוחות שנתיים: