הכנסה חודשית ממוצעת: תקנות ההנחות סעיף 2(א)(8)(ב) הכנסה חודשית (1)+(2).

פסקת משנה (1) - בשכיר-ממוצע ההכנסה החודשית בשלושת החודשים  אוקטובר, נובמבר, דצמבר, שלפני שנת הכספים  שבעדה נדרשת ההנחה או, לבקשת המחזיק בנכס , ממוצע ההכנסה החודשית בשנים עשר החודשים שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, ממקורות ההכנסה כמפורט בסעיף 1(א)לטופס 1 שבתוספת השנייה, וממקורות נוספים כמפורט בסעיף 1(ב)לטופס האמור.

פסקת משנה (2) בעצמאי-ממוצע כאמור בפסקת משנה (1) שחושב על פי הכנסתו החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידו, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שבעדה נדרשת ההנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות כמפורט בסעיף 1(ב) לטופס 1 האמור שאינם כלולים בהודעת השומה.

קיימת זכות למבקש ההנחה לבחור אופן התחשיב  :

 • ע"פ  ממוצע הכנסות חודשים 10-12 של שנה קודמת.
 • ע"פ   ממוצע הכנסות   של כל  השנה קודמת.

 וע"פ בחירתו יתבקש להביא את  מסמכי ההכנסות.   

משמעות "הכנסה" – סעיף 2(ב)

"הכנסה"-הכנסה ברוטו של המחזיק בנכס ושל אלה המתגוררים אתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור שהוא, לרבות תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם להם, למעט-

1א- קצבה המשולמת לפי פרקים ד' ו-יא' לחוק הביטוח וגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע -2010.

2 – מחצית מהכנסתם החודשית של בן או בת המתגוררים עם המחזיק בנכס, לעניין זה לא תובא בחשבון, לגבי בן אחד או בת אחת מלבד, הכנסה חודשית עד גובה שכר המינימום, ואם אותה הכנסה חודשית עולה על גובה שכר המינימום, לא יובא בחשבון החלק מההכנסה החודשית השווה לגובה שכר המינימום.

3- דמי שכירות שמקבל אדם בעד השכרת דירתו-בסכום שאינו עולה על דמי השכירות שהוא משלם בעד דירה אחרת ששכר למגוריו.

4- תגמול מיוחד ותגמול נוסף כמשמעותם בחוק שירות המילואים התשס"ח 2008.

"שכר מינימום"- שכר כהגדרתו בחוק שכר מינימום התשמ"ז 1987, בשיעורו המעודכן ל-1 ינואר של שנת הכספים שבעדה מבוקשת ההנחה.

ועדת הנחות (תקנות ההנחות פרק ג')

 1. העירייה תמנה לעניין פרקים ד' (מבקש נזקק) ו- ה' (הנחות לבניין ריק ותעשייה), ועדת הנחות.
  1. הרכב ועדת ההנחות יהיה: – כמפורט בסעיף 149ד' לפקודת העיריות.

מבקש נזקק (תקנות ההנחות פרק ד')

 1. הועדה תהא מוסמכת לתת הנחה בשיעור עד  70% למחזיק בנכס שהוא נזקק, לעניין זה נזקק הוא מחזיק ש:
  1. נגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו.
  2. קרה לו אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
 2. מבקש ההנחה ימציא לרשות המקומית בקשה חתומה לפי טופס 2 שבתוספת השנייה
 3. טופס הבקשה יועבר לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה שיעבירו להחלטת הועדה , בצרוף חוות דעת בכתב.
 4. הועדה תקבע זכאותו של מבקש ההנחה ואת שיעורי ההנחה בכפוף לאמור בתקנה 7 ובהסתמך על טופס הבקשה וחוות הדעת כאמור בתקנה 9.
 5. הועדה תיתן החלטתה בכתב בצירוף נימוקים.
 6. מבקש ימציא פרטים או מסמכים נוספים לצורך דיון בבקשתו , לפי דרישת הגזבר או מנהל מחלקת הרווחה או הועדה , פי העניין

 

טבלת הכנסות 2021

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2019 או בשנת הכספים 2020

שיעור ההנחה 80% 60% 40% 20%

מס' נפשות

עד

מ-

עד

מ-

עד

מ-

עד

1

2,881

2,882

3,313

3,314

3,745

3,746

5,300

2

4,321

4,322

4,969

4,970

5,617

5,618

7,949

3

5,011

5,012

5,763

5,764

6,514

6,515

9,219

4

5,703

5,704

6,558

6,559

7,414

7,415

10,491

5

7,121

7,122

8,190

8,191

9,258

9,259

13,101

6

8,540

8,541

9,821

9,822

11,102

11,103

15,711

שיעור ההנחה

90%

70%

50%

30%

7

9,958

9,959

11,452

11,453

12,946

12,947

18,320

8

11,377

11,378

13,084

13,085

14,790

14,791

20,930

9

12,796

12,797

14,715

14,716

16,634

16,635

23,540

10 ומעלה

1,422 לנפש

1,636 לנפש

1,848 לנפש

2,616 לנפש

לצפייה בקובץ הטבלה לחצו כאן