ז'בוטנסקי 20 | קריית מלאכי
אנשי קשר
08-8500898
08-8502205
בתאום מראש
טבלת אנשי קשר - מחלקה משפטית
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: עו”ד עידית יפת לוי תפקיד: יועצת משפטית טלפון: 08-8500878  נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: עו"ד משה מליק תפקיד: סגן יועצת משפטית טלפון: 08-8500898  נייד: דוא"ל: [email protected]
שם: עו”ד שני משה תפקיד: מנהלת מחלקה משפטית טלפון: 08-8500898 נייד: דוא"ל: [email protected]

הלשכה המשפטית מלווה את פעילות העירייה בכל תחומי עיסוקיה על מנת להבטיח כי התנהלות העירייה תהיה בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות החלות על העירייה ובהתאם לכללי המנהל התקין. במסגרת תפקיד זה של הלשכה מיושמים דינים החלים על הרשות כגוף מינהלי, כמעסיקה, כמתקשרת בהסכמים מסחריים, כרוכשת שירותים ועוד.

הלשכה המשפטית מעניקה ייעוץ משפטי למועצת העירייה ולוועדותיה, לראש העיר ולסגניו, לחברי מועצת העירייה ולעובדי העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לרבות תפקידיה כוועדה מקומית לתכנון ובניה, כרשות חינוך מקומית וכו’. במסגרת פעילות זו מעניקה הלשכה המשפטית חוות דעת שמטרתן להבטיח פעילות תקינה וחוקית של העירייה בכל תחומי פעילותה.

הלשכה המשפטית משתתפת בישיבות המועצה, ומשתתפת ככל הנדרש בישיבות של ועדות העירייה ובפורומים השונים שלה, מנסחת את חוקי העזר של העירייה, ומנחה בדבר אופן יישום סמכויותיה של העירייה, כך שהדבר יעשה בהתאם להוראות החוק ולכללי המינהל התקין כפי שהן באות לידי ביטוי בחוק ובפסיקה.

הלשכה המשפטית מייצגת את העירייה בהתדיינויות משפטיות בהליכים מול רשויות המדינה, גופים מסחריים, ספקים, עובדים, קבלנים, תושבים, נותני שירות וכו’. במסגרת תפקיד זה עוסקת הלשכה גם בייעוץ טרום התדיינות במטרה להעריך את סיכויי העירייה ולחסוך הליכים משפטיים מיותרים.

ללשכה המשפטית חלק משמעותי באכיפת החוקים עליהם אמונה העירייה ומכוח סמכותה של התובעת העירונית בלשכה משפטית, אשר ניתנה לה מאת היועץ המשפטי לממשלה. התובעת העירונית מגישה כתבי אישום ומופיעה בבתי המשפט בעבירות על חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, חוק לימוד חובה, חוק המים, חוקי העזר העירוניים וחוקים נוספים בעלי אופי מוניציפאלי.
בנוסף לכך, במסגרת תפקיד זה, הלשכה המשפטית מציעה לעירייה עדכונים לחוקי העזר כך שיתאימו לצרכים המשתנים של העירייה ולתושביה.

הלשכה המשפטית עורכת ומנסחת את כלל מכרזי העירייה וחוזי העירייה. במסגרת תפקיד זה הלשכה המשפטית מביאה לידי ביטוי מעת לעת את דרישות הדין המשתנות ומיישמת אותן במסמכים הנערכים על ידה.