הזמנה להצטרף למאגר יועצים

בחודש נובמבר 2016 ,פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 אשר קבע "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".

בהתאם לזאת, בימים אלה, נערכת עיריית קרית מלאכי להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות כאמור.

מאגר היועצים והמתכננים יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים רבים ומגוונים כאשר העירייה תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה בכל שלב ובהתאם לצורכי העירייה.

בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, תנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע עבודות כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול במאגר רשימת היועצים והמתכננים (להלן: "המאגר").

המאגר יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ויעודכן לפחות אחת לשלש שנים.

יועץ /מתכנן המבקש להיכלל במאגר, ייכנס למערכת יימלא את פרטיו וייצרף: קורות חיים, פירוט צוות העובדים שברשותו, פרטי השכלתו, ניסיונו המקצועי, תיאור פרויקטים שביצע, רשימת ממליצים ופרטי התקשרת עמם, אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. היה והיועץ הינו תאגיד, עליו לצרף להצעתו תעודת התאגדות כדין מרשם החברות, העמותות/השותפויות/האגודות/ השיתופיות בהתאמה. היה והיועץ אינו תאגיד עליו לצרף תעודת עוסק מורשה. בנוסף היועץ יצרף כל האישורים, תארים, תעודות, רישיונות הנדרשים לביצוע העבודה בתחום הנדרש לרבות כאלה הנדרשים לפי דין.

להגשת כל המסמכים לחץ כאן.

יובהר – העירייה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא  לפי שיקול דעתה הבלעדי. ההצטרפות למאגר אינה מבטיחה מסירת עבודה כלשהי, או בהיקף כלשהו, לכל היועצים או חלקם. יועץ שיבחר לספק שירות לעיריית קרית מלאכי יחתום על הסכם התקשרות הרצ"ב כמסמך ב' בהתאם לדרישות העירייה וכן על כל הנספחים המצורפים לחוזה ויתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים.

אין בפרסום הזמנה זו, בכדי לחייב התקשרות עם מי מהיועצים למתן שירות מסוים, או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של העירייה בנושא. התקשרות עם יועץ הרשום במאגר, תיערך לאחר פנייה תחרותית למספר יועצים שהעירייה תראה לנכון בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעתה הבלעדי.

העירייה תהא רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה, לרענן את מאגר היועצים מחדש ו/או לגרוע יועצים מהמאגר ו/או להתקשר עם יועץ כלשהו מתוך המאגר, בכל שלב שהוא, ו/או להחליט על הפסקת ההתקשרות עם מי מן היועצים בכל עת ו/או להחליט כי בכוונתה לצאת לכל הליך שהוא לקבלת הצעות ו/או לערוך התקשרויות נוספות, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לכל גורם שהוא.

עדכון המאגר ייעשה לפחות אחת לשלש שנים. רשימת היועצים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של העירייה.

היועץ הזוכה יחתום על חוזה עבודה בדבר ביצוע השירותים בהתאם להזמנה זו ולפרטי הצעתו שיאושרו על ידי העירייה ובכפוף לתנאים נוספים אשר יידרשו על ידי העירייה, ככל שיידרשו, הכל בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית. יובהר כי העירייה בלבד רשאית לערוך שינויים בחוזה הרצ"ב  כנספח ג' לרבות עידכון נספח הביטוח.

העירייה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם יועץ בכל תנאי שהוא, הכל בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

העירייה שמורת לעצמה את הזכות לערוך חקירות ובדיקות לפי ראות עיניה אודות המבקשים, כולם או מקצתם, ובכלל זה אודות עברם וניסיונם. בהגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים רואים את המבקש כמי שהסכים מרצונו הטוב והחופשי לעריכת בדיקות וחקירות כאמור. מבקש שלא ישתף פעולה בעריכת החקירות והבדיקות כאמור ו/או ימסור מידע לא נכון, תהיה העירייה רשאית לדחות את בקשתו להיכלל במאגי העירייה.

יועץ שייכלל במאגר היועצים מחויב למסור לעירייה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו ביחס למסמכים שצירף ובכלל זה ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון או היתר או רשום, וזאת תוך 14 יום ממועד הנודע ליועץ על השינוי.

הליך התיחור למסירת עבודה ספציפית יבוצע בהתאם לקבוע בנוהל משרד הפנים ו/או נוהל עירוני. הפניה למי מבין אלו שנכנסו למאגר תבוצע בשים לב לאופי העבודה, מהות העבודה, ההיקף הכספי, דרישות מקצועיות מיוחדות וכל שיקול מקצועי או כספי אחר. הפניה למי מבין המציעים בהליך תיחור תעשה ככל הניתן על פי סבב שוויוני והוגן, תוך שקילת שיקולים נוספים כגון: אופי העבודה הנדרשת, ניסיון של  היועץ, המיקום הגיאוגרפי של העבודה/היועץ, היקף עבודות דומות שבוצעו בעבר ע"י היועץ, יתרונות יחסיים של היועץ, רמת הזמינות של היועץ לביצוע העבודה הנדרשת, עבודה המשכית, יתרון מיוחד ליועץ מסוים וכיו"ב הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

הליך התיחור הפנימי מתוך רשימת היועצים הכלולים במאגר או בין חלק מהם יכול להתבצע לפי  אמות מידה של מחיר בלבד או מחיר ואיכות או איכות בלבד.

על היועץ אשר יזכה בהליך התיחור לקבלהזמנת עבודה חתומה מראש, מטעם מורשי החתימה של העירייה, כתנאי לתחילת מתן השירותים על ידו.

העירייה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ בכל עת, מסיבות של תפקוד לא מתאים או מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

היועץ אינו רשאי לשנות את מסמכי העירייה, להוסיף להם או למחוק בהם, להסתייג מהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי. כל שינוי, הוספה, מחיקה או התניה כאמור שיש בהם משום הסתייגות ממסמכי ההליך התיחור או מתנאיו עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה לא יהיה להם תוקף.

איסור ניגוד עניינים ושמירה על סודיות:

מובהר בזאת, כי היועץ שייבחר לביצוע העבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, ידרשו להתחייב כתנאי סף לקבלת העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו/או בעקיפין בכל עניין היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם העבודה שלביצועה ייבחרו; ולחתום על שאלון איתור חשש לניגוד עניינים וכן לחתום על הצהרה בדבר שמירה על סודיות שהעתקם מצ"ב לחוזה ההתקשרות. בקשת יועץ להיכלל במאגר היועצים הנ"ל, מהווה הסכמה לכל תנאי ההזמנה.

בהגשת הצעת היועץ  להיכלל במאגר היועצים/המתכננים העירוני, הוא מצהיר כי  הוא מחזיק בכל האישורים ו/או רישיונות הנדרשים לפי דין לצורך ביצוע השירות אשר לגביו הגיש את ההצעה. כ"כ הנני מצהיר  כל הפרטים שמסר במסגרת הגשת בקשה  זו הינם נכונים.