איתי קורן
מבקר העירייה

תפקידים, סמכויות ודרכי פעולה:

  • כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור – על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.
  • תלונה תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון.
  • תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן – תיחתם בידי המתלונן ויצוינו שם המתלונן ומענו.
  • בירור תלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.
  • הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו. לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר.

האמור לעיל הינו תמצית בלבד של הוראות תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על תלונות הציבור.

פניות לממונה על תלונות הציבור, יש להפנות :

עיריית קריית מלאכי
איתי קורן
מבקר העירייה
וממונה על תלונות הציבור

דו"חות תלונות הציבור