נוהל מתן הנחות בגין נזילה סמויה

נתגלתה נזילה סמויה ברשת הפרטית של תושב והוגשה בקשה בכתב למדור גביה סמוך לאירוע והוא עומד בקריטריונים הבאים:

  • התושב המציא הוכחות על תיקון הנזילה הסמויה.
  • אין לו חובות ארנונה ומים בנכס הקיים.העירייה תעריך את הצריכה הממוצעת בנכס בתקופה המקבילה בשנה קודמת או במשך השנה השוטפת ועבור כמות המים שלא נעשה בהם שימוש כתוצאה מהנזילה הסמויה. תינתן הנחה בתעריף המים שיהיה מקביל לתעריף ראשון (מינימום) לצרכי בית ופטור מאגרת ביוב עבורם.כל תושב (בעל מונה) רשאי לקבל הנחה בגין נזילה סמויה פעם אחת בכל שנה קלנדנרית.את הבקשות בצירוף חשבונית מס המעידה על תיקון הנזילה הסמויה יש להביא אל מחלקת הגבייה ולחתום על תצהיר לצורך הגשת הבקשה לוועדה .

 

אל תישאר אדיש - חסוך במים