• הנחות ע"פ מבחן הכנסה - ההנחה תינתן על פי טבלת תעריפים המופיעה בתקנות ההסדרים.
  • הנחה באמצעות ועדת הנחות - מיועדת  לתושב אשר אינו עונה לקריטריונים הרגילים של הנחה לפי מבחן הכנסה או הנחות על פי חוק. מחזיק בנכס רשאי להגיש בקשה בעקבות אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו הכלכלי או טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחה המתגורר עמו.
  • הנחות בגין בניין ריק.
  • פטור נכס לא ראוי לשימוש.

בקשות ההנחה יוגשו רק ע"ג טופס  מיועד (מצורף לנוחיותכם) שניתן למלא במחלקת הגבייה במועצה או להורידו מאתר המועצה.

בשונה מרשויות אחרות מקיימת המועצה וועדות הנחה באופן שוטף כל מהלך השנה. החייבים מוזמנים לסור למחלקת הגבייה ולהגיע להסדר עבור חובות הארנונה על שמם.

את הבקשות להנחה יש להגיש בצירוף כל המסמכים הדרושים להוכחת הזכאות להנחה המפורטים להלן:

טפסים והערות להגשת הבקשה

שיעור ההנחה

הקריטריון

 

במידה והפרטים שלכם אינם מופיעים בדוח בט"ל יש להגיש: טופס 1,   צילום ת.ז + ספח, אישור מביטוח לאומי על קבלת הגמלה.

25%

אזרח ותיק המקבל על פי חוק הביטוח הלאומי אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס.

1.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז.+ספח, אישורים על גובה ההכנסות.

30%

אזרח ותיק שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס. אם מתגוררים באותה דירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק לאזרח ותיק אחד ורק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה מכל מקור שהוא אינו עולה 150% מהשכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה.

2.

במידה והפרטים שלכם  אינם מופיעים בדו"ח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות , צילום ת.ז+ספח, אישור מביטוח לאומי על קבלת הגמלה.

100%

אזרח ותיק, אשר, בנוסף לקצבה כאמור בסעיף 1 לעיל, מקבל גמלת הבטחת הכנסה. לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס.

3.

במידה והפרטים שלכם  אינם מופיעים בדוח בט"ל: טופס 1,טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור מביטוח לאומי על קבלת הגמלה.

100%

אזרח ותיק, הזכאי להנחה מכוח סעיף 2 לעיל, אשר מקבל גמלת השלמת הכנסה או קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי. לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס.

4.

במידה והפרטים שלכם  אינם מופיעים בדוח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור מביטוח לאומי על קבלת הגמלה וגובה אחוז הנכות.

80%

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200(א) לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה.

5.

במידה והפרטים שלכם  אינם מופיעים בדו"ח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור מביטוח לאומי על קבלת הגמלה וגובה אחוז הנכות.

40%

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור.

6.

במידה והפרטים שלכם  אינם מופיעים בדוח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור הקרן אשר משלמת את הרנטה  על קבלתה.

 

66%

הזכאי לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב - 1992 או לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957, או לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG) מהשנים 1953-1965, למי שהוכחה זכאותו כאמור, להנחת דעתה של המועצה, או לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1945-1940 (WUV), למי שהוכחה זכאותו כאמור, להנחת דעתה של המועצה, או לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות (OFG), שנחקק בהקשר לחוק התגמולים עבור קרבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG 57), או לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954, בהקשר לקצבאות פצועים של הקרבנות האזרחיים של המלחמה 1940 – 1945 , לגבי 70 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס או 90 מטרים רבועים משטח הנכס אם עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה.

7.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, צילום תעודת עיוור.

90%

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח - 1958.

8.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, צילום תעודת עולה.

90%

עולה או מי שניתנה לו תעודה של אזרח עולה מהמשרד לקליטת עלייה לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה עפ"י חוק השבות, התש"י - 1950 או ביום קבלת המעמד הקבוע כקבוע בתעודה של אזרח עולה.

9.

במידה ואינכם מופעים בדו"ח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ ספח, צילום תעודת עולה, אישור קבלת גמלה מבטוח לאומי

80%

עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי, על פי אישור המוסד לביטוח לאומי, לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות שנערך בין המוסד לביטוח לאומי לבין ממשלת ישראל, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.

10.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ ספח, צילום תעודת עולה, אישור הכרה כ"זכאי שיקום"

90%

איש צד"ל לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 36 חודשים המתחילים ביום שבו הגיע לישראל אחרי חודש מאי 2000; בפסקה זו, "איש צד"ל" – איש צבא דרום לבנון, מנגנון הביטחון, גורמי הסיוע האזרחי וגורמים אחרים, שעמד בקשר עם זרועות הביטחון ואשר הוכר כ"זכאי שיקום" על ידי המינהלה הביטחונית לסיוע (המנב"ס), ובן זוגו.

11.

במידה ואינכם מופעים בדו"ח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור קבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

70%

הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק י' לחוק הביטוח הלאומי.

12.

טופס 1, ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, הכנסות חודשים 10-12/2016, לעצמאי שומה שנה 2015 מאושרת, תדפיסי חשבון בנק חודשים 10-12/2016. צילום אישור הכנסות מביטוח לאומי מדמי אבטלה, סיעוד, זקנה, נכות, הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, מזונות או כל גמלה אחרת לחודשים 10-12/2016. צילום מסמכים לגבי הכנסות נוספות לחודשים 10-12/2016, דו"ח ריכוז יתרות בבנק. במידה ואנכם עובדים, יש לצרף אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי / "מעסיקיך ותקופות ביטוחיך". במידה וישנם מתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18 יש לצרף צילום ת.ז, הכנסותיהם לחודשים 10-12/2016.

 

השיעור המירבי שנקבע לפי טורי ההכנסה שבתוספת הראשונה לתקנות ההנחה

בעל הכנסה חודשית ממוצעת שפורטה בתוספת הראשונה לתקנות ההנחה (כפי שתעודכן מפעם לפעם), לפי מספר הנפשות המתגוררות אתו בנכס.

התוספת הראשונה לתקנות ההנחה (כפי שתעודכן מפעם לפעם) תשמש גם כתוספת הראשונה להחלטה זו.

13.

טופס 1, ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור חסיד אומות העולם ע"י "יד ושם"

66%

חסיד אומות העולם  כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם" לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל.

14.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישורים המתאימים להוכחת הזכאות.

20%

הורה עצמאי כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי,  תשנ"ב – 1992 או הורה המטפל באופן עצמאי בילד המתגורר אתו ומשרת בפועל בשרות סדיר, או מתנדבת בשירות הלאומי, וגילו/ה אינו עולה על 21 שנה.

15.

במידה ואינכם מופעים בדו"ח בט"ל: טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ספח, אישור קבלת גמלה מביטוח לאומי.

33%

מחזיק בנכס שבנו או בתו, לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס, זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) , התש"ע – 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשולמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד ששולמה בעדו גמלת ילד נכה, לגבי 100 מטרים רבועים משטח הנכס.

16.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ ספח, צילום חוגר בשירות סדיר.

לאחר השחרור מסדיר, על מנת שתעודכן הנחה נוספת של 4 חודשים, יש להעביר צילום תעודת שחרור או אישור מקצין העיר.

100%

מחזיק בנכס שהוא חייל כל עוד שהוא חייל ועד תום 4 חודשים מיום שחרורו  או הורה של חייל המוכיח, כי פרנסתו הייתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו, וכי אין לו פרנסה למחייתו ובתנאי שהחייל פטור מתשלום ארנונה או מתנדבת בשירות הלאומי כל עוד היא משרתת או משרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת או משרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים – כל עוד הוא משרת. לגבי 70 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס או 90 מטרים רבועים משטח הנכס אם עולה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה.

17.

טופס 1, טופס ויתור סודיות, צילום ת.ז+ ספח, אישור לקבלת תשלום כפדוי שבי.

20%

פדוי שבי הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי, התשס"ה - 2005

18.

 

  

טבלת הכנסות 2020

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2019 או בשנת הכספים 2019

מס' נפשות

עד

מ-

עד

מ-

עד

מ-

עד

1

2,881

2,882

3,313

3,314

3,745

3,746

5,300

2

4,321

4,322

4,969

4,970

5,617

5,618

7,949

3

5,011

5,012

5,763

5,764

6,514

6,515

9,219

4

5,703

5,704

6,558

6,559

7,414

7,415

10,491

5

7,121

7,122

8,190

8,191

9,258

9,259

13,101

6

8,540

8,541

9,821

9,822

11,102

11,103

15,711

שיעור ההנחה

80%

60%

40%

20%

קוד עד 100 מ'

1180

1160

1140

1120

קוד ילד נכה (140 מ')

1183

1163

1143

1123

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2017 או בשנת הכספים 2017

מס' נפשות

עד

מ-

עד

מ-

עד

מ-

עד

7

9,958

9,959

11,452

11,453

12,946

12,947

18,320

8

11,377

11,378

13,084

13,085

14,790

14,791

20,930

שיעור ההנחה

90%

70%

50%

30%

קוד עד 100 מ'

1190

1170

1150

1130

קוד ילד נכה (140 מ')

1193

1173

1153

1133

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2017 או בשנת הכספים 2018

מס' נפשות

עד

מ-

עד

מ-

עד

מ-

עד

9

12,796

12,797

14,715

14,716

16,634

16,635

23,540

10

עד 1,370 לנפש

עד 1,576 לנפש

עד 1,781 לנפש

עד 2,414 לנפש

שיעור ההנחה

90%

70%

50%

30%

קוד עד 130 מ'

1199

1179

 

1159

 

1139

קוד ילד נכה (140 מ')

1193

1173

 

1153

 

1133

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2017 או בשנת הכספים 2018

מס' נפשות

עד

עד

עד

עד

10 ומעלה

1,422 לנפש

1,636 לנפש

1,848 לנפש

2,616 לנפש

שיעור ההנחה

90%

70%

50%

30%