פטור מארנונה לפרגולות בעלות קירוי פלסטי שקוף- תיקון חקיקה מספר 17 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תשנ"ג -1992

ביום 1.1.19 ניכנס לתוקף תיקון שבנדון הקובע כי הוספת קירוי פלסטי שקוף מעל מצללה ( פרגולה ) הבנויה מחומרים קלים , הממוקמת בחצר , בגג או במרפסת של בית מגורים , ברשות מקומית שלא חייבה ארנונה בגין שטח פרגולה ללא קירוי ערב פרסום התיקון , לא תחייב בארנונה את שטח הפרגולה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

  1. הפרגולה אינה  משמשת לחניה , לאחסנה , או לשימוש שלא ניתן לעשותו בחצר , בגג או במרפסת של בית המגורים.
  2. הפרגולה נסמכת על עמודים , או נסמכת חלקית על לא יותר משני קירות של מבנה המגורים שאליו היא צמודה.
  3. המרווחים בין חלקין האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים לפחות % 40 ממנו.
  4. הקירוי האטום שעל הפרגולה עשוי מחומר פלסטי שקוף.

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, בסעיף 8, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) (1) בסעיף קטן זה, "מצללה" – מבנה בלא קירות, המוקם בחצר, בגג או במרפסת של בית מגורים, הנסמך על עמודים ובנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים לפחות ממנו. ואולם, יכול שהמבנה יהיה נסמך באופן חלקי על לא יותר מאשר שני קירות של מבנה המגורים שאליו הוא צמוד.

(2) על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, לגבי רשות מקומית שערב פרסומו של חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון מס' 17), התשע"ח-2018, לא נכלל לפי החלטתה בדבר הארנונה הכללית לפי סעיף קטן (א) שטח מצללה הצמודה לנכס המשמש למגורים בחישוב שטחו של אותו נכס לשם הטלת הארנונה. לא ייכלל שטח המצללה האמור בחישוב שטח הנכס לשם הטלת הארנונה אך ורק משום שהמצללה האמורה כוסתה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, ובלבד שהשימוש שייעשה בשטח של המצללה הוא שימוש שניתן לעשות בחצר, בגג או במרפסת של בית המגורים שעליו הוקמה המצללה, למעט שימוש לצורכי חניה או אחסנה".