סידורי רישום תלמידים לכיתות א'

חייבי רישום

הרישום לבתי הספר עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התש"פא:

מועדי הרישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020)  ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020).
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

כיתות א' - התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד -1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014
 

מקום ומועד הרישום:

מועדי הרישום לשנת תשפ"א יפורסמו המשך.
הרישום יתקיים במזכירות בתי הספר בימים א-ה: בין השעות 13:00 –9:00 .
מזכירת בית הספר תנהל את מערך הרישום והיא תמצא בבית הספר בכל שעות ההרשמה.

 

אופן הרישום

הנרשם יצטייד בשעת הרישום:

1. בשתי תעודות זהות של ההורים כולל ספח עם כתובת מעודכנת.
2. תעודת עולה (רק עולים חדשים).
3. במידה שמדובר בהורה יחידני (הורים החיים בנפרד) יש להגיע עם הטופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים".
4. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנת, יש לצרף תעודת זהות שלו ואישור המגדיר את מעמדו.
5. לרושם שהינו מיופה- כח, יש להציג תעודת זהות של מיופה הכח, יפוי כח מתאים ותעודות זהות של שני ההורים.

 

תושבי חוץ

יש להצטייד באישור לימודי חוץ  עם התחייבות כספית מהרשות השולחת ולהפנותו לאגף החינוך.
 

העברות תלמידים בין מוסדות חינוך בתקופת הרישום:

  1. יש לאפשר להורים למלא בקשת העברה בין מוסדות, ע"פ הנוהל שנקבע.
  2. חובה להחתים הורים על טופס ויתור סודיות כחלק מנוהל העברות.( ללא חתימת הורים, לא ניתן להעביר כל מידע בין המוסדות)

את הבקשות יש להגיש במזכירות ביה"ס במועדי הרישום לעיל, ולהעביר לאגף החינוך במרוכז.
 

תושבים חדשים בעיר:

יהיה על התושב להגיע לאגף החינוך בבניין העירייה למחלקת רישום ולהמציא את  המסמכים הבאים:
1. חוזה דירה/שכירות מקור + צילום. 
2. ת. זהות עם כתובת קריית מלאכי לפני מועד תחילת שנת הלימודים הבאה
3. טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת המסמן את סטטוס התלמיד "חינוך רגיל/ חינוך מיוחד"
4. במידה שמדובר בהורה יחידני (הורים החיים בנפרד) יש להגיע עם הטופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים" 
5. תלמיד חינוך מיוחד יש להמציא בנוסף לסעיפים מעלה תיק מסמכים מהרשות הפולטת אל השפ"ח לתיאום הגעה מרסל 08-8608711

מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.
במקרה בו התגלה רישום כוזב - הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים