בדיקת איכות מים - ספקי מים

ביום 26.6.2013 פורסמו ברשומות תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע”ג- 2013 שהחליפו וביטלו את התקנות משנת תשל”ד-1974. מרבית ההוראות הקבועות בתקנות בתוקף מיום 26.8.2013. הוראות אחרות יכנסו לתוקף במועדים אחרים המפורטים בתקנות.

מטרת התקנות – להגן על בריאות הציבור באמצעות קביעת איכות תברואתית למי השתייה, תנאים והוראות בכל הנוגע למקורות מי שתייה, מתקני הפקת מים ומערכות אספקת מים, קביעת הוראות בנוגע לטיפול במים ובקרה על איכותם וכן חובת דיווח ופרסום.

ספק המים הוא מי שמספק מי שתייה באמצעות מערכת אספקת מים או מתקן הפקה לספק אחר או לצרכן מים לרבות בעל רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק המים, או מי שחלה עליו החובה לקבל רישיון כאמור וכן רשות מקומית- מועצה מקומית, מועצה אזורית או ועד מקומי, איגוד ערים או חברה.

רשות הבריאות כהגדרתה בפקודת בריאות העם מס’ 40 לשנת 1940 ממונה על הנושא ובאחריות  ספק המים ליידע את הרשות במקרים שהמים אינם עומדים באיכות ובתקנים הנדרשים.

להלן חלק מההוראות הנוגעות לבדיקות איכות מי השתיה אשר קיבלו ביטוי בתקנות. חשוב לציין, כי התקנות כוללות הוראות רבות נוספות בעניינים הקשורים לבדיקות מים ולאיכות המים (חיטוי, התפלה, הפלרה, חומרי טיפול במי שתיה וכיו”ב).

פעולות שעל הספק לבצע הן;

ראשית עליו לוודא כי במי שתייה יתקיימו בכל עת כל אלה:

(1)  אינם מכילים אף חיידק קוליפורם ב-100 מ”ל;

(2)  אינם מכילים גורם בשיעור, ריכוז, ערך או ערך סכומי החורג מהמפורט בתוספות הראשונה, השנייה, החמישית או השישית;

(3)  טופלו בהתאם להוראות תקנות בריאות העם.

במקרה של חריגות מהמפורט לעיל נדרש הספק ליידע את הרשות ללא דיחוי בעניין, ולבקש הוראות לתיקון החריגה או לפעול לתיקון ולדווח על הפעולות בהן נקט לתיקון. נוסף על האמור, נדרש הספק לבצע את המפורט להלן –

נמצא בבדיקה מיקרוביאלית במים חיידק קוליפורם אחד או יותר ב-100 מ”ל מים, יבצעו הספק או המעבדה, לפי העניין, את הפעולות האלה:

(א)   המעבדה שביצעה את הבדיקה תבצע לאלתר בדיקה של חיידקי הקוליפורם שהתגלו לזיהוי אם הם E. coli ותעביר את תוצאות הבדיקה לאלתר לרשות הבריאות;

(ב)   ספק המים יבצע דיגום חוזר לצורך בדיקה מיקרוביאלית חוזרת; רשות הבריאות רשאית לדרוש מהספק לבצע דיגום בנקודות דיגום נוספות; היו המים פסולים לשתייה באותה עת, רשאית רשות הבריאות לפטור ספק מביצוע דיגום חוזר;

(ג)    התגלה בבדיקה מיקרוביאלית חוזרת חיידק קוליפורם אחד או יותר ב-100 מ”ל מים, הספק יבצע דיגום חוזר כאמור בפסקת משנה (ב) וכן יפעל לפי הוראות רשות הבריאות עד להגעת המים לאיכות הנדרשת כאמור בתקנה 4;

(2)  נמצאה בבדיקה כימית תוצאה חריגה מאיכות המים המפורטת בתוספות הראשונה, השנייה והשישית, יבצע ספק המים דיגום נוסף לאלתר מאותה נקודה שממנה נדגמה הבדיקה הקודמת, או שיפסיק לאלתר את אספקת המים ממיתקן ההפקה; הספק והמעבדה יעבירו את תוצאות הבדיקה לאלתר לרשות הבריאות; רשות הבריאות רשאית לתת לספק הוראות נוספות לעניין ביצוע בדיקות.

רשות הבריאות רשאית לפסול מים מלשמש כמי שתייה, להתנות את השימוש בהם בתנאים, להגביל או להורות על הגבלת אספקתם, בהתקיים אחד מאלה:

(1)        כאשר אינם עומדים בתנאים המפורטים לעיל;

(2)        כאשר קיים חשש סביר שהמים עלולים לסכן את בריאות הציבור בשל איכותם או מראיהם או על סמך ממצאי סקר תברואי או בשל חשש לזיהום המים;

(3)        כאשר התגלה כי המים מכילים גורם שלא פורט בתקנות או גורם שלא נקבע לו ערך, בשיעור, בריכוז, או בערך העלול לדעת רשות הבריאות לסכן את בריאות הציבור.

נפסלו מים לשתייה כאמור לא תחודש אספקתם אלא לאחר קבלת אישור מאת רשות הבריאות, ובכפוף לביצוע תנאים והוראות שקבעה רשות הבריאות.

סעיף 13 לתקנות מפרט את הבדיקות שעל ספק מים לבצע באופן שוטף;

(1)   בדיקה הכוללת בדיקה מיקרוביאלית, בדיקה לעכירות ובדיקה לחומר חיטוי פעיל כמפורט בטבלה א’ בתוספת הרביעית;

(2)   בדיקה למתכות הכוללת – בדיקה לברזל, נחושת ועופרת כמפורט בטבלה ב’ בתוספת הרביעית;

(3)   בדיקה לפלואוריד כמפורט בטבלה ג’ בתוספת הרביעית;

(4)   בדיקה לאסבסט, במערכות צנרת עשויות אסבסט, כמפורט בטבלה ד’ בתוספת הרביעית.

הבדיקות יבוצעו בהתאם לטבלה המפורטת בתוספת הרביעית.