עיריית קריית מלאכי מזמינה ספקים  להגיש בקשה להצטרף למאגר הספקים של העירייה באמצעות הרשמה והגשת בקשה מקוונת.

יובהר - העירייה תצרף למאגר את הספקים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן הספקים הבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא  לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ההצטרפות למאגר אינה מבטיחה מסירת עבודה כלשהי, או בהיקף כלשהו, לכל הספקים או חלקם. ספק שייבחר לספק שירות לעיריית קריית מלאכי יתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים ע"י חתימה על מסמך הצהרה וכן ייתבקש לצרף מסמכים נוספים כמפורט:

  1. אישור על רישום בכל מרשם כנדרש על-פי חוק לצורך מתן השירותים או אספקת הטובין או ביצוע העבודות בתחום בו הוא מבקש להירשם בספר הספקים, ככל שישנו מרשם שכזה.
  2. העתק של רישיון עסק תקף על-פי כל דין והעתקים של כל ההיתרים ו/או הרישיונות האחרים הנדרשים על-פי דין בתחום עיסוקו.
  3. העתק תעודת עוסק מורשה /מלכ"ר (עבור עמותה/חברה לתועלת הציבור)
  4. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -1976: מנהל ספרי חשבונות כחוק, מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה או עוסק פטור בעל אישורים מרשויות מע"מ בדבר היותו עוסק פטור
  5. הצהרה בדבר קרבה משפחתית לעובד עירייה או לחבר העירייה – חתומה.

המאגר ישמש את ועדת הרכש של העירייה לצורך פנייה לרשומים בו בהתאם לנוהל הצעות מחיר במקרים של פטור ממכרז לפי תקנה 3(3) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987.
את כל מסמכי הפנייה דנן יש לסרוק בפורמט PDF ולהגיש אך ורק בצורה מקוונת בהתאם להנחיות המפורטות להלן.

לאור המעבר למערכת הממוחשבת חדשה, נדרשים כל הספקים המעוניינים לעבוד עם עיריית קריית מלאכי, לבצע רישום במערכת זו.

להצטרפות למאגר לחץ כאן.