המידע המופיע באתר זה ( להלן:” המידע”) נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית קריית מלאכי ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית קריית מלאכי חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
עיריית קריית מלאכי ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית קריית מלאכי אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם ,מסמכי המכרז, וכיו”ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית קריית מלאכי ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ”ל.

איזה מידע אנו אוספים בעת השימוש באתר
בעת השימוש באתר נאסף מידע רב, שאינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי. הוא מקיף בין השאר את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים. למידע זה יש אופי סטטיסטי. כאמור לעיל , הוא אינו מזהה אותך אישית. במלים אחרות, הוא אינו מאפשר לנו לדעת מה שמך ומהם פרטיך האישיים. אבל הוא נאגר ומשמש אותנו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר.

אנו מקפידים על כך שמידע המזהה אותך אישית יימסר לנו תמיד רק ביוזמתך ובשליטתך. כך, לדוגמה, חלק מהשירותים באתר – כגון: טופס פנייה למוקד העירוני/פניות ציבור תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון ועוד. בעת פניה באמצעות טופס פנייה למוקד העירוני/פניות ציבור נבקש לקבל פרטים נוספים שיאפשרו לנו לזהות אותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, או בפניה באמצעות טופס צור קשר המצוי באתר, יתקבלו אצלנו פרטים המזהים אותך. בכל המקרים הללו נשמור את פרטיך במאגרי המידע של עיריית קריית מלאכי.

מובהר כי העירייה נוקטת באמצעי אבטחה קפדניים לצורך שימוש בטוח באתר, ובפרט שימוש בשירותים שמטרתם למנוע, בין היתר, חדירה וביצוע פעולות שלא בהסכמת המשתמש.
למרות האמור, קיים סיכון של ביצוע פעולות בלתי מורשות באתר, כגון על ידי הונאה מקוונת מסוג “פישינג” (לדוגמא: שליחת הודעות דוא”ל מזויפות בשם העירייה, לכאורה, במסגרתן מתבקש המשתמש למסור את פרטיים אישיים), לפיכך יש להיזהר מהודעות שכאלו, ולשים לב לפניות לא מותאמות למשתמש, או שאינן צפויות.

בנוסף, מומלץ להשתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שבו נעשה השימוש לקבלת שירותים מזוהים, להתקין תוכנות אנטי-וירוס ואת כל העדכונים הזמינים, להימנע מהורדות תכנים מאתרים לא רשמיים, להפעיל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, ולהימנע מביצוע פעולות לקבלת שירותים מזוהים באמצעות במחשבים פומביים המיועדים לשימוש כלל הציבור (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות.

אופן שמירת המידע הנאסף ומה השימוש שיעשה במידע
השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ותכנים באתר

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

אם נרשמת לתיק תושב, אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל מגורמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך כגון בפתיחת פניה למוקד העירוני/פניות ציבור)
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

מתי נמסור מידע לצד שלישי
אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין.

אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עיריית קריית מלאכי בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

Cookies
אנו משתמשים ב-“עוגיות(Cookies) “לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies ,תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים, לרבות הדין הישראלי ואמנות בין – לאומיות, זכויות היוצרים בפירסומי עיריית קריית מלאכי המתפרסמים באתר זה שייכים עיריית קריית מלאכי.
פרסומי עיריית קריית מלאכי משמעם הטקסטים ו/או התמונות ו/או המפות ו/או האיורים ו/או קטעי הוידיאו ו/או קבצי מלל ו/או גרפיקה ו/או יישומי תכנה (להלן: החומר המוגן) שייכים עיריית קריית מלאכי, אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן. בעשותו שימוש הוגן בחומר המוגן מתחייב המשתמש לציין את המקור ממנו נלקח החומר המוגן.
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודה, במעמדה, או בשמה של עיריית קריית מלאכי.

אחריות עיריית קריית מלאכי

השרות מוצע לציבור כמות שהוא (“as is”) עיריית קריית מלאכי לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש
עיריית קריית מלאכי לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו.
“נזק” פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או ישומוני תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות ממחיקה, שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.
המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשרות, וכן, לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
במידה שתתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המתפרסם בשירות ולבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של עיריית קריית מלאכי, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.