בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטה .

 

לפיכך , אני מתחייב ומצהיר כדלקמן:

  1. והואיל והועדה המקומית החליטה לאשר תוכנית/ הבקשה להיתר/ שימוש חורג והתנתה חתימתה על היתר הבניה במתן כתב שיפוי לוועדה.
  2. הח"מ מתחייב לשפות את הועדה ו/ או העירייה ו/או מורשה החתימה שלה ראש העיר ו/ או מהנדס העיר( בגין כל תביעה שתוגש נגדם)ע"י מאן דהוא בגין אישור התוכנית/ מתן להיתר הבניה/ שימוש חורג , ובגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרמו להם כתוצאה מתביעה כאמור, לרבות שכ"ט ,עו"ד והוצאות משפט והכל על פי פסק דין חלוט וסופי.
    התחייבות זו תחול, בין אם הועדה החליטה לקבל את התביעה ובין אם ועדת הערר או בית המשפט חייב את הועדה ו/ או העירייה בתשלום פיצויים .
    התחייבות זו הינה בלתי חוזרת . במידה שהח"מ ימכור ו/או יעביר המגרש או חלקו לאחר, הוא מתחייב לוודא שהרוכש יחתום על התחייבות זו והתחייבות זו תהא תקפה, כל עוד לא נכנס הרוכש בנעלי הח"מ.
  3. התחיבותינו הנ"ל כפופה לכך, כי בכל מקרה ותוגש תביעה נגד העירה ו/או הועדה ו/או מורשה החתימה מטעמה, הרי שהם יפנו לביהמ"ש לצירופינו כצד להליך ו/או לפחות ישתפו אותנו בכל הליך כאמור ויאפשרו לנו להתגונן מפניו, וכי לכל פשרה שלא תהא תידרש הסכמתנו מראש ובכתב .

אישור עו"ד

 

חתם על כתב התחיבות ושיפוי זה בפניי .
כמו כן, הרני לאשר כי חתימתו מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

Browser not supported