הנחיות למגישי בקשה להנחה בארנונה:

 1. לפני הגשת הבקשה יש לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שם מבקש ההנחה , המחזיק בנכס.
 2. תושב שהתגורר ברשות אחרת במהלך שנת הכספים בגינה מבוקשת ההנחה, ימציא אישור על סיום /אי קבלת הנחה באותה רשות , ויעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים בכתובת הנכס בגינו מבוקשת ההנחה.
 3. יש לצרף לטופס הבקשה אישורים כדלהלן של כל בוגר מעל גיל 18 {למעט חייל/ת בשרות חובה}
 4. באופן מדגמי תבוצע חקירה כלכלית של מגישי הבקשה, ובמידה ויתגלו הכנסות שלא דווחו תבוטל ההנחה לאלתר

להלן רשימת האישורים שיש להגיש בהתאם:

 • צילום ת.ז כולל ספח של כל המתגוררים בנכס מעל לגיל 18.
 • לשכירים 3 תלושי שכר לחודשים  10,11,12  של השנה הקודמת./הכ. שנתית  ש.ק
 • שומת מס חתומה ע"י מס הכנסה לעצמאיים  של שנת המס הקודמת.
 • דו"ח תקופות עיסוק  מהמוסד לביטוח לאומי.
 • דו"ח זכאות לגמלאות מרוכז עבור שנה קודמת מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אישור "מעמד לא עובד " מהמוסד לביטוח לאומי – למובטלים / תמצית נתונים
 • אישור קבלת גמלאות  בהתאם מהמוסד לביטוח לאומי עבור שנה קודמת.
 • מצבי  כל חשבונות הבנק  לחודשים 10,11,12  שנה קודמת/  1-12 שנה קודמת.
 • אברך בכולל יציג אישור מענק לחודשים 10,11,12 שנה קודמת מהכולל .                                    
 • או כל אישור רלוונטי אחר.

שימו לב !

הגשת הבקשה להנחה אין בה כדי להוות עילה לאי תשלום חשבונות הארנונה/ו/או דחייה של מועד התשלום , כל עיכוב בתשלום כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ניתן להגיש בקשה  להנחה לשנת נוכחית  עד 30/06  עצמאים  עד  31/08/  ומי שנכנס לנכס במהלך השנה עד שלושה חדשים ממועד הכניסה  אך לא יאוחר מ 31/12 שנה נוכחית .

בקשה שלא יצורפו אליה האישורים המתאימים –לא תתקבל

בנוסף, בקשה שתשלח באתר העירייה ללא כל המסמכים הדרושים לא תתקבל (יהיה צורך להמציא למחלקת הגבייה את כלל המסמכים).

להורדת הטופס לחצו כאן

1
פרטי המבקש
2
פרטי בן/בת זוג
3
מקורות הכנסה נוספים
4
הצהרת מגיש הבקשה
5
קבצים להוספה

 

 

 

פרטי המבקש (מי שמתגורר בדירה ורשום כמחזיק בספרי העירייה)

המין (חובה) שדה חובה

המצב האישי (חובה) שדה חובה

 

 

 

פרטי הדירה בגינה מתבקשת ההנחה

 

במידה ואת/ה שוכר/ת את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה:

תקופת השכירות **
ימולא רק במקרה בו המבקש שוכר את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה.

 

 

פרטי נכס אחר שבבעלותי

 

פרטי הרכב שבבעלותי ו/או בחזקתי

 

פרטים נוספים

פרטי בן/בת זוג

יש למלא את פרטי המבקש/ת ובן/בת הזוג

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר (חובה) שדה חובה
בן/בת זוג / ילדים / אחרשם משפחההשם הפרטיגיל מספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

מקורות הכנסה נוספים

מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א)

מקורות הכנסה נוספים

הצהרת מגיש הבקשה

הריני מצהיר כי אני :

הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.

הוספת קבצים

צירוף קבצים נוספים (במידה ויש):

Browser not supported