פריסת תשלומי ארנונה ללא תוספת תשלומי פיגורים

דברי הסבר:
נוכח המצב הכלכלי הקשה השורר בארץ כתוצאה ממגפת הקורונה, תושבים רבים מתקשים לשלם את תשלומי הארנונה במועדים הקבועים לתשלום.
על מנת להקל על התושבים המועצה רשאית להשתמש בסמכותה לפי  סעיף 4א לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980 (להלן: "החוק") ולקבוע הסדר של פריסת תשלומי הארנונה  עד סוף השנה הקלנדרית ללא תוספת תשלומי פיגורים. 

באמצעות הו"ק ניתן לשלם בכל 10/20/28 לכל חודש, תשלום אחרון לא יאוחר מ 28.12.2020 .

הבהרה: שאר החובות שאינם שייכים לחוב ארנונה לתקופה 1-6.2020 ייפרסו לתשלומים באמצעות הו"ק זו עם ריבית של 6% לשנה.

הצעת החלטה

 המליאה מחליטה לאפשר לתושבי העיר לפרוס את תשלום הארנונה למגורים בגין החודשים ינואר – יוני 2020 עד ליום 31.12.20 , וזאת בתוספת הפרשי הצמדה בלבד וללא תוספת תשלומי פיגורים. הפריסה כאמור תהיה במקביל לתשלום חיובי הארנונה בגין חודשים יולי – דצמבר (כולל) 2020 . אישור זה ניתן בהתאם לסמכותה של המועצה הקבועה בסעיף 4 (א) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם – 1980 . תושבים שמעוניינים בפריסת התשלומים כאמור יגישו בקשה באמצעות טופס מקוון או בפנייה אישית וזאת עד ליום 1.8.20 .תושבים שלא יעמדו בפריסת חובם ההסדר לגביהם יבוטל ולחוב יתווספו תשלומי פיגורים." 

 סעיף 4א לחוק קובע כך:
"רשות מקומית רשאית לקבוע לארנונה כללית ולמס עסקים הסדר לפרעונם בתשלומים (להלן – הסדר תשלומים), במשך תקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב בהם; כל תשלום לפי הסדר כאמור ישולם בתוספת הפרשי הצמדה."


 

 

 

אנא סמן (חובה) שדה חובה

Browser not supported