בחר (חובה) שדה חובה

פרטי הנכס

סוג הנכס (חובה) שדה חובה

פרטי המחזיק הרשום (היוצא)

 

הצהרת בעל הנכס (חובה) שדה חובה

פרטי המחזיק החדש (הנכנס)

 

 

אנא סמן

פרטי המצהיר

 

המעמד בקשר לנכס (חובה) שדה חובה

Browser not supported

הצהרה:

על פי פקודת העירייה , חובת תשלום הארנונה חלה על "המחזיק" בנכס.

בעת מכירת הנכס או השכרתו יש לפעול על פי הנחיות המפורטות מטה:

 1. תימסר הודעה בכתב למחלקת הגבייה בעירייה  על כל שינוי של מחזיק בנכס בסמוך למועד השינוי.
   
 2. הפונה יפנה בצירוף תעודה מזהה. במידה והפונה מיופה כח, יש להמציא ייפוי כח בהתאם.
   
 3. על מחזיק שהינו תאגיד – יש לצרף תדפיס מרשם החברות/ העמותות בצירוף חותמת.
   
 4. יש לצרף:
  - העתק של הסכם מכירה/ הסכם שכירות.
  - צילום תעודת זהות של המחזיק/ים החדש/ים
   
 5. הסכם שכירות לפחות מ 12 חודשים לא יהווה בסיס לחילופי מחזיקים. במקרה כזה בעל הנכס יירשם כמחזיק כאשר התשלום יהיה מוסדר במסגרת היחסים בין המשכיר לשוכר.

*שימו לב, כאמור, כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב למחלקת הגבייה על שינוי במחזיק הנכס יחולו החובות על "המחזיק" המופיע במערכות העירייה.

צירוף מסמכים