כתוצאה מאירועי נגיף הקורונה , תושבים רבים הוצאו לחל"ת ואחרים פוטרו או הפסידו את מקור הכנסתם.

לפניכם טופס לבקשת הנחה בארנונה בשל הרעה משמעותית במצב החומרי בעקבות אירועי נגיף הקורונה.

לעיון בקריטריונים להנחה כנסו לכאן.

הנחיות למגישי בקשה להנחה:

 1. לפני הגשת הבקשה יש לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שם מבקש ההנחה , המחזיק בנכס.
 2. תושב שהתגורר ברשות אחרת במהלך שנת הכספים בגינה מבוקשת ההנחה, ימציא אישור על סיום /אי קבלת הנחה באותה רשות , ויעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים בכתובת הנכס בגינו מבוקשת ההנחה.
 3. יש לצרף לטופס הבקשה אישורים כדלהלן של כל בוגר מעל גיל 18 {למעט חייל/ת בשרות חובה}
 4. באופן מדגמי תבוצע חקירה כלכלית של מגישי הבקשה, ובמידה ויתגלו הכנסות שלא דווחו תבוטל ההנחה לאלתר

לטופס תתבקשו לצרף, על מנת להקל על תהליך הבקשה אנא הכינו לכם את הניירת מראש:

 1. צילום תעודת זהות
 2. מכתב המפרט את השתלשלות האירועים , כולל מועדים וסכומים וכן תחזית של מועד חזרה לעבודה.
 3. לשכירים – יש לצרף אישור ממקום העבודה המפרט את מועד היציאה לחל"ת ו/או מכתב פיטורים.
 4. לשכירים – יש לצרף תלושי משכורת לשנת 2019 ולשנת 2020 , וכן פרוט מביטוח לאומי על תשלום דמי אבטלה
 5. יש לצרף דפי בנק החל חודש אוקטובר 2019 ועד מועד הגשת הבקשה.
 6. לעצמאים- יש לצרף שומת מס הכנסה לשנת 2019. ככל שעדיין לא נקבעה שומה- יש לצרף עותק מהדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה לגבי שנת 2019, הכולל את פרוט המחזור השנתי
 7. לעצמאים- יש לצרף מכתב מרואה חשבון או יועץ מס שיכלול את המידע הבא:
  טבלה המפרטת את מחזור ההכנסות לכל אחד מהחודשים שבגינם מבוקשת  ההנחה בהשוואה למחזור בכל אחד מהחודשים המקבילים בשנת 2019, .( יש לציין באישור כי הדיווחים החודשיים למע"מ בלבד). בהתאם לדיווחים לשרות המיסים.
 8. פירוט של סכומי הסיוע שהתקבלו מהמדינה ואומדן של סכומי הסיוע שעדיין לא התקבלו ושבגינם הוגשה בקשה

1
פרטי המבקש
2
פרטי בן/בת זוג
3
מקורות הכנסה נוספים
4
הצהרת מגיש הבקשה
5
קבצים להוספה

 

 

 

פרטי המבקש (מי שמתגורר בדירה ורשום כמחזיק בספרי העירייה)

המין * שדה חובה

המצב האישי * שדה חובה

 

 

 

פרטי הדירה בגינה מתבקשת ההנחה

 

במידה ואת/ה שוכר/ת את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה:

תקופת השכירות **
ימולא רק במקרה בו המבקש שוכר את הדירה בגינה מתבקשת ההנחה.

 

 

פרטי נכס אחר שבבעלותי

 

פרטי הרכב שבבעלותי ו/או בחזקתי

 

פרטים נוספים

פרטי בן/בת זוג

יש למלא את פרטי המבקש/ת ובן/בת הזוג

הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר * שדה חובה
בן/בת זוג / ילדים / אחרשם משפחההשם הפרטיגיל מספר זהותהעיסוקמקום העבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

מקורות הכנסה נוספים

מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א)

מקורות הכנסה נוספים

הצהרת מגיש הבקשה

הריני מצהיר כי אני :

הריני מצהיר בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.

הוספת קבצים

Browser not supported