1
הסברים
2
פרטים אישיים של בעל הנכס
3
פרטי הנכס
4
פרטי הרוכשים
5
צירוף מסמכים - בעל הנכס

תושב יקר,

אישור טאבו

הקדמה

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, על מנת לבצע העברת זכויות בנכס נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה לפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. אישור זה מעיד על סילוק חובות כמו: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות ועוד.

הנחיות למילוי הטופס

יש למלא את הטופס ולמלא את הפרטים כפי שנדרש.

כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:

צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חזה חכירה או חוזה פיתוח)

צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:

לעסקת מכר- עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים

להעברה ללא תמורה-  תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס. 

לחכירה / הארכת חכירה- צילום חוזה חכירה או שטר חכירה, תצהיר בעל הנכס כי לא מדובר במכירה

להעברה מנאמן לנהנה- הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה נאמנות או תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.

לפירוק חברה- צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.

לרישום / תיקון בית משותףצילום התקנון המוסכם, ותיק בית משותף

לצורך משכנתא – לצרף נסח טאבו עדכני לחצי השנה האחרונה וכן תצהיר עורך דין.

להעברה על פי הסכם גירושים או הסכם ירושה – הסכם חתום על ידי סמכות משפטית.

o במידה והנכס רשום בחברה משכנת - תשריטי חברה משכנת

פרטים אישיים * שדה חובה
שם פרטישם משפחהכתובתת.ז./ח.פ./אחר

(יש להזין ספרות בלבד)

מתוך שובר ארנונה

מתוך שובר ארנונה

כתובת הנכס:

לחיפוש גוש חלקה לחצו כאן

פרטים אישיים של רוכשי הנכס
שם פרטישם משפחהכתובתת.ז.טלפון ניידדואר אלקטרוני

צירוף קבצים נוספים במידה ויש:

במידה ובשדה סוג הבקשה בחרתם 'לצורך משכנתא' אנא המשיכו לשלב הבא.

 

אנא צרף/י מסמכים בהתאם להנחיות הבאות:

  • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חוזה חכירה או חוזה פיתוח)
  • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
  • במקרה של מיופה כוח ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח