בהתאם לקבוע בחוק, רשאי "מחזיק" בנכס להגיש למנהל הארנונה השגה בטענה שבהודעת החיוב נפלה טעות.

ישנן סיבות שונות בגינן המשיג רשאי להגיש את ההשגה, למשל: גודל הנכס, זהות המחזיק ושימוש הנכס.

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית,

תוך 90 יום  ממועד משלוח הודעת התשלום.

תוך 60 יום  מקבלת ההשגה מנהל הארנונה ישיב לה.

תוך 30 יום  מקבלת המענה ממנהל הארנונה יום ניתן להגיש ערעור.

תוך 30 יום מיום  מסירת ההחלטה של וועידת הערער ניתן לערער לבית המשפט שאזור שיפוטו נמצא בתחום הרשות המקומית.

אנא מלאו את הטופס על פי הרשום בשומה:

1
פרטי המבקש
2
פרטי הנכס
3
הסבר המשיג וכתב התחייבות

סיבת השגה (חובה) שדה חובה

כתב התחייבות (חובה) שדה חובה

Browser not supported