משפחות הזכאיות (כמפורט בדין) תקבלנה כרטיס נטען בסכום לו הן זכאיות בשלוש פעימות.

זכאים לקבל את המענק:

להסבר מלא על הזכאות לקבלת תווי המזון יש להכנס לעיין בחוק המלא.

סכום הזכאות:

ראש משפחה:  300 ₪
בן/ בת הזוג:  300 ₪
נפש נוספת במשפחה: 225 ₪  
סכום מקסימלי לבית אב:  2,400 ₪ לפעימה

מועדי הפעימות הן בין התאריכים:

מועד א' ח' בשבט תשפ"א – כ"ט שבט תשפ"א (18.1-28.2.2021)
מועד ב' י"ג אדר תשפ"א – ה' ניסן תשפ"א (25.2-18.32021)
מועד ג' כ' אדר תשפ"א – י"ב ניסן (4.3-25.3.2021)

*בכל חלוקה יש להשתמש בתו שקיבלתם, לא יחולקו תווים אחרים.

אנא מלאו את הפרטים לבחינת זכאותכם לקבלת הסיוע. 

1
פרטים אישיים
2
הצהרה
3
אישור העברת מידע

פרטי המבקש 

מין * שדה חובה

מצב אישי * שדה חובה

המען

 

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? * שדה חובה

נא סמן את המשבצת המתאימה לבחירתך: * שדה חובה

(א) הצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.

המבקש * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

בן/ בת הזוג * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

נפשות נוספות במשפחה * שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

תלושי משכורת לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 202, לפי בחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.

שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידך.

(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.
(אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא)

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

*אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורין יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

הריני מצהיר כי: * שדה חובה

* שדה חובה

Browser not supported

1. הואיל ואני מעוניין ו/או זכאי לקבל סיוע לרכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיס נטען, במסגרת מיזם "בטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" של משרד הפנים.

2. והואיל ולצורך חלוקת הסיוע נדרש מידע המצוי במאגרי הרשות המקומית, הנוגע לזכאות לקבלת הנחה מארנונה לפי תקנה 2(א)(8)(א) ו/או תקנה  2(א)(1)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993.

3. והואיל ועל פי הוראות המיזם נדרשת הרשות להעביר את המידע הנ"ל למשרד הפנים ו/או לצד שלישי המפעיל את המיזם על פי מכרז ממשלתי, ויכול שיהיה מדובר בגוף מסחרי.

4. לפיכך, אני מאשר להעביר את המידע הנדרש המפורט מטה למשרד הפנים ו/או צד שלישי המפעיל את המיזם, אשר יכול ויהא חברה מסחרית פרטית:

סכום בש"ח

מספר הנפשות המתגוררות בדירתי * שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר הזהות

סוג הזכאות להנחה * שדה חובה

הנני משחרר אתכם ו/ או את עובדיכם ו/ או מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות המידע האמור ומוותר על סודיות זאת כלפי

הפועלת כקבלן מטעמו של משרד הפנים.

* שדה חובה

* שדה חובה

Browser not supported