משפחות הזכאיות (כמפורט בדין) תקבלנה כרטיס נטען בסכום לו הן זכאיות בשלוש פעימות.

זכאים לקבל את המענק:

להסבר מלא על הזכאות לקבלת תווי המזון יש להכנס לעיין בחוק המלא.

סכום הזכאות:

ראש משפחה:  300 ₪
בן/ בת הזוג:  300 ₪
נפש נוספת במשפחה: 225 ₪  
סכום מקסימלי לבית אב:  2,400 ₪ לפעימה

*בכל חלוקה יש להשתמש בתו שקיבלתם, לא יחולקו תווים אחרים.

אנא מלאו את הפרטים לבחינת זכאותכם לקבלת הסיוע. 

1
פרטים אישיים
2
הצהרה
3
אישור העברת מידע

פרטי המבקש 

מין * שדה חובה

מצב אישי * שדה חובה

המען

 

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? * שדה חובה

נא סמן את המשבצת המתאימה לבחירתך: * שדה חובה

(א) הצהרה על המבקש והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או בחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.

המבקש * שדה חובה
שם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

בן/ בת הזוג
שם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

נפשות נוספות במשפחה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילמספר זהותהעיסוקמקום עבודההכנסה חודשית ברוטו ממוצעת

סוג ההכנסה * שדה חובה

(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או 2020 או לחודשים ינואר עד דצמבר 2019 או 2020, לפי הבחירה שצוינה ברישה של סעיף 1.
(אין למלא את אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא)

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

סכום בש"ח

*אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגורין יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

הריני מצהיר כי: * שדה חובה

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported

1. הואיל ואני מעוניין ו/או זכאי לקבל סיוע לרכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיס נטען, במסגרת מיזם "בטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" של משרד הפנים.

2. והואיל ולצורך חלוקת הסיוע נדרש מידע המצוי במאגרי הרשות המקומית, הנוגע לזכאות לקבלת הנחה מארנונה לפי תקנה 2(א)(8)(א) ו/או תקנה  2(א)(1)(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993.

3. והואיל ועל פי הוראות המיזם נדרשת הרשות להעביר את המידע הנ"ל למשרד הפנים ו/או לצד שלישי המפעיל את המיזם על פי מכרז ממשלתי, ויכול שיהיה מדובר בגוף מסחרי.

4. לפיכך, אני מאשר להעביר את המידע הנדרש המפורט מטה למשרד הפנים ו/או צד שלישי המפעיל את המיזם, אשר יכול ויהא חברה מסחרית פרטית:

5. הנני משחרר אתכם ו/ או את עובדיכם ו/ או מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות המידע האמור ומוותר על סודיות זאת כלפי חברת שופרסל מס' תאגיד 520022732 הפועלת כקבלן מטעמו של משרד הפנים

מספר הנפשות המתגוררות בדירתי
שם פרטישם משפחהמספר הזהות

סוג הזכאות להנחה * שדה חובה

הנני משחרר אתכם ו/ או את עובדיכם ו/ או מי שפועל מטעמכם או בשליחותכם מחובת שמירה על סודיות המידע האמור ומוותר על סודיות זאת כלפי

הפועלת כקבלן מטעמו של משרד הפנים.

אנא סמן * שדה חובה

אנא סמן * שדה חובה

Browser not supported