הנחות לבנין ריק ולתעשייה ולעסקים

הנחה לבנין חדש

זכאי להנחה מחזיק שהוא הבעל הראשון של בנין חדש, ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה , כמפורט:

עד 12 חודשים – הנחה עד 100%

 

 

תקנות ההנחות סעיף 12 א

הנחה לבנין ריק

זכאי להנחה, מחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת כמפורט:

תחילת חישוב התקופה המצטברת תהא ביום תחילת תקנה זו.

ההנחה תינתן לתקופה המצטברת, משך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו-על המחזיק להמציא

ראיות להיות הבניין ריק.

במניין התקופה המצטברת לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ-30 ימים שבה עמד הבניין הריק ברציפות.

נעשה שימושו מחדש בנכס שהמחזיק בו היה זכאי להנחה, יודיע על כך המחזיק או בעל הנכס, בתוך 7 ימים בטרם נעשה בו שימוש מחדש, לא נתנה הודעה כאמור, רשאית הרשות לבטל הנחה שנתנה לתקופה הרצופה האחרונה שבה עמד הבניין ריק.

 

עד 6 חודשים-עד 100%

 

 

תקנות ההנחות סעיף  13(א-ה)

הנחה לתעשייה

חדשה

מחזיק בבניין המשמש לתעשייה חדשה, בהתייחס לשנת האחזקה שלו בבניין, ולשיעור האבטלה באותה רשות מקומית

תעשייה-חדשה-מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום הרשות או שהועתק מרשות אחרת.

 

שנה ראשונה או חלק ממנה:

שנה שניה או חלק ממנה:

שנה שלישית או חלק ממנה:

שיעור אבטלה

10.5%-12%  מעל- 12%

50%                  75%

25%                  50%

10%                  25%

אישור משרות התעסוקה על ממוצע שיעור האבטלה ברשות בשלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה

תקנות ההנחות סעיף 14(א)

הנחה לעסק ( בנין או קרקע שאינו משמש למגורים)

שיעור ההנחה לעומד בתנאים יהיה בשיעור

ההנחה שנתנה בעד דירת המגורים שבאחזקתו,

עד 40 "ר ראשונים משטח העסק.

 

 

 

הנחות לחיילים, נפגעי מלחמה שוטרים ומשפחותיהם

הגדרות כלליות

  1. מחזיק – כאמור כמשמעותו בסעיף 1 ו- 269 לפקודת העיריות לרבות דייר משנה

סוג ההנחה 

הזכאים להנחה

שיעור הנחה המרבי

מסמכים נדרשים/מבחן

מקור החקיקה

חייל

מחזיק בנכס  שמשרת שירות סדיר בצבא הגנה לישראל לפי חוק שירות ביטחון (נוסח משולב)תשמ"ו 1986, -כל עוד הוא חייל, עד תום 4 חודשים מיום שחרורו

הנחה 100% משטח הנכס עד 70 מ"ר. (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור משה"בט

תקנות ההנחות סעיף 14 ה(1)(א)

הורה של חייל

מחזיק בנכס שהוא הורה של חייל המוכיח כי פרנסתו הייתה על החייל סמוך לפני תחילת שירותו וכי אין לו פרנסה למחייתו ואין הוא מסוגל להשיגה כל עוד הוא מצוי במצב האמור ובתנאי שהחייל פטור מתשלום ארנונה לפי לפי סעיף 14ה(1)(א)

הנחה 100% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

אישור משה"בט

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(1)(ב)

מתנדבת בשירות לאומי

מחזיקה בנכס יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקבלה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי החוק האמור המשרתת בשירות לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות)תשס"ב 2002 ומתקיימים בה התנאים שבתקנה 2(א)(1)עד (6)

הנחה 100% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור על שירות  על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן תקנות

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(1)(ג)

משרת השירות אזרחי מלא

מחזיק בנכס המשרת בשירות האזרחי במסלול מלא כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת

הנחה 100% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור על שירות  על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן תקנות

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(1)(ד)

משרת בשירות האזרחי המשמר

מחזיק בנכס המשרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מלא הכולל שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 12 חודשים – כל עוד הוא משרת

הנחה 100% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4  נפשות)

אישור על שירות  על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן תקנות

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(1)(ה)

משרת בשירות אזרחי-ביטחוני

מחזיק בנכס המשרת בשירות אזרחי-ביטחוני-כל עוד הוא משרת

הנחה 100% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור על שירות  על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן תקנות

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(1)(ו)

משרת בשירות אזרחי-חברתי

מחזיק המשרת בשירות אזרחי –חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים-כל עוד הוא משרת

הנחה 3/4 משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור על שירות  על ידי גוף מוכר, כמשמעותו באותן מסמכים נדרשים

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(1)(ו)

נכה לפי חוק הנכים

מחזיק נכה הזכאי לתגמולים או למענק לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט 1959 (נוסח משולב)

הנחה 2/3 משטח הנכס עד 70 מ"ר

(90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(2)(א)

נכה מלחמה בנאצים

מחזיק נכה הזכאי לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים תשי"ד 1954

הנחה 2/3 משטח הנכס עד 70 מ"ר

(90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(2)(ב)

נכה/נספה  לפי חוק המשטרה

מחזיק הזכאי לתגמולים לפי חוק המשטרה (נכים ונספים) תשמ"א 1981

הנחה 2/3 משטח הנכס עד 70 מ"ר

(90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(2)(ג)

בן משפחה של חייל שנספה

מחזיק , בן משפחה של חייל שנספה במערכה ,הזכאי לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י 1950

הנחה 2/3 משטח הנכס עד 70 מ"ר

(90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(2)(ד)

נכה/נספה  לפי חוק שירות בתי הסוהר

מחזיק הזכאי לתגמולים לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים) תשמ"א 1981

הנחה 2/3 משטח הנכס עד 70 מ"ר

(90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(2)(ה)

נפגעי פעולות איבה

מחזיק הזכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970

הנחה 2/3 משטח הנכס עד 70 מ"ר

(90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור ביטוח לאומי

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(2)(ו)

שירות אזרחי מפוצל

מחזיק שהוא משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל כמשמעותו בתקנה 3 לתקנות שירות אזרחי – כל עוד הוא משרת

50% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(3)(א)

שירות אזרחי המשמר מפוצל 20 ש"ש

מחזיק המשרת בשירות האזרחי המשמר במסלול מפוצל הכולל שירות של 20 שעות שבועיות בממוצע בתקופה של 24 חודשים כל עוד הוא משרת

50%משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור מרשות השירות הלאומי אזרחי או מי מטעמו אישר על המסלול בו משרת

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(3)(ב)

שירות אזרחי-חברתי

מחזיק המשרת בשירות אזרחי חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 3 שנים –כל עוד הוא משרת

50% משטח הנכס עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

אישור מרשות השירות הלאומי אזרחי או מי מטעמו אישר על המסלול בו משרת

תקנות ההנחות סעיף 14

ה(3)(ג)

חייל/נכה בעל עסק.

מחזיק בבניין או בחלק ממנו שאינם משמשים למגורים בלבד, שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בתקנה 14(ה)(1)או (2), יהיה זכאי להנחה בשיעורים שנקבעות בפסקאות האמורות בהתאמה, אם באותה שנת כספים לא היה חייב בתשלום מקדמה למס הכנסה, סע' 174 עד 181 ופקיד השומה נתן לו על פי בקשתו תעודה על כך היה חייב במקדמה אך נקבע בשומה כי אין הוא חייב במס הכנסה לשנת הכספים הנדונה תחזיר לו הרשות המקומית את סכום הארנונה ששילם על אותו נכס לאותה השנה.

לתקנה 14(ה)(1), הנחה של 100% עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

לתקנה 14(ה)(2), הנחה 2/3  עד 70 מ"ר (90 מ"ר מעל 4 נפשות)

 

תקנות ההנחות סעיף 14 ז

הנחות אסירי ציון ונרדפי וקורבנות המלחמה בנאצים

תנאים כלליים לקבלת ההנחה

  1. הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות - ההנחה הנה בשיעור 66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס.
  2. עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבע – ההנחה כאמור , לגבי 90 מ"ר משטח הנכס

סוג ההנחה 

הזכאים להנחה

שיעור הנחה המרבי

מסמכים נדרשים/מבחן

מקור החקיקה

אסיר ציון ובן משפחת הרוג מלכות

הזכאי לגמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם תשנ"ב 1992.

66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס.

אישור המוסד לביטוח לאומי או ממשרד הקליטה

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(4)

(א)

נכה רדיפות בנאצים

הזכאי לגמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים תשי"ז 1957

66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס

אישור ממשרד האוצר על קבלת גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים או כל הוכחה על זכאותו להנחת דעתה של הרשות המקומית

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(4)

(ב)

נכה רדיפות הנאצים (BEG)

הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG) מהשנים 1953-1965, למי שהוכחה זכאותו כאמור , להנחת דעתה של הרשות

66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס

אישור ממשרד האוצר על קבלת גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים או כל הוכחה על זכאותו להנחת דעתה של הרשות המקומית

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(4)

(ג)

נכה רדיפות הנאצים (WUV)

הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת הולנד בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק הגמלאות ההולנדי לנפגעי רדיפות 1940-1945 (WUV) למי שהוכחה זכאותו כאמור להנחת דעתה של הרשות

66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס

אישור ממשרד האוצר על קבלת גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים או כל הוכחה על זכאותו להנחת דעתה של הרשות המקומית

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(4)

(ד)

נכה רדיפות הנאצים (OFG)

הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת אוסטריה בשל רדיפות הנאצים בהתאם לחוק האוסטרי לתמיכה בקורבנות (OFG) שנחקק בקשר לחוק התגמולים עבור קורבנות המלחמה (סעיף 4 KOVG 57)

66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס

אישור ממשרד האוצר על קבלת גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים או כל הוכחה על זכאותו להנח

ת דעתה של הרשות המקומית

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(4)

(ה)

נכה לפי החוק הבלגי

הזכאי לגמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1954, בהקשר לקצבאות פצועים של הקורבנות האזרחיים של המלחמה 1940-1945.

66% לגבי 70 מ"ר משטח הנכס.

אישור ממשרד האוצר על קבלת גמלת נכות לפי חוק רדיפות הנאצים או כל הוכחה על זכאותו להנחת דעתה של הרשות המקומית

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(4)

(ו)

הנחות לאזרח ותיק

סוג ההנחה 

הזכאים להנחה

שיעור הנחה  המרבי

מסמכים נדרשים/ מבחן

מקור החקיקה

אזרח ותיק

המקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי

 

לא מותנה במבחן הכנסה

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד 2004 המקבל על פי חוק ביטוח לאומי קצבת זקנה או שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

 % 25 הנחה

לשטח הנכס עד 100 מ"ר

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת אחת מהקצבאות:

זקנה

שארים

תלויים

נכות בשל פגיעה בעבודה

סעיף 1 לחוק האזרחים הוותיקים

תקנות ההנחות

סע' א (1)(א)

אזרח ותיק

מותנה במבחן הכנסה

אזרח ותיק כמשמעותו בחוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 1989.

30% הנחה לשטח הנכס עד 100 מ"ר.

תלושי שכר 3 חודשים אחרונה של שנה קודמת

צילום תז

מצב חשבון בנק 3 חודשים אחרונים של שנה קודמת – במידה ולא מקבל קצבת זקנה אך כן עובד.

סע' 9 (ג) לחוק האזרחים הוותיקים

אזרח ותיק

המקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי ובנוסף מקבל גימלת  הבטחת הכנסה.

תושב ישראל שהגיע לפי הרישום במרשם האוכלוסין לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד  2004 המקבל על פי חוק ביטוח לאומי קצבת זקנה או שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.

100% הנחה לשטח הנכס עד 100 מ"ר

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת אחת הקצבאות זקנה, שארים, תלויים נכות בשל פגיעה בעבודה ואישור על גמלת הבטחת הכנסה

 סע' א (1)(ב) לתקנות סע' 9 (ג) לחוק האזרחים הוותיקים

אזרח ותיק

המקבל קצבת זקנה לנכה

אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, וסעיף 1 לתקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה) .

100% הנחה לשטח הנכס עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת אזרח ותיק + השלמת הכנסה או לחילופין קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכה.

סע' א (1)(ב) לתקנות, סע' 13(א)(א1) לחוק האזרחים הוותיקים

הנחות בגין נכות

סוג ההנחה 

הזכאים להנחה

שיעור הנחה המרבי

מסמכים נדרשים/מבחן

מקור החקיקה

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127ו' לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת  אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה

הנחה שאינה עולה על 80%

אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבת נכות ודרגת אי כושר השתכרות

תקנות ההנחות סעיף 2 (א)(2)(א)

נכה אשר טרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות

נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה על פי סעיף 127לו' לחוק הביטוח הלאומי

הנחה שאינה עולה על 80%

אישור מהמוסד לביטוח לאומי

תקנות ההנחות סעיף 2 (א)(2)(ב)

נכה רפואי

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור

הנחה שאינה עולה על 40%

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או

ממס הכנסה

תקנות ההנחות סעיף 2 (א)(3)

הנחות אחרות

סוג ההנחה 

הזכאים להנחה

שיעור הנחה המרבי

מסמכים נדרשים/מבחן

מקור החקיקה

עיוור

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד

תשי"ח 1958

הנחה באינה עולה על 90% משטח הנכס

תעודת עיוור ממשרד הרווחה

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(5)

עולה

עולה שנרשם במרשם האוכלוסין עולה על פי

חוק השבות תש"י 1950.

הנחה שאינה עולה על 90% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים מיום הרישום

צילום תעודת עולה

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(6)(א)

עולה התלוי בעזרת הזולת

עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי על פי אישור המוסד לביטוח לאומי, לגמלה מיוחדת לעולה או לגמלת סיעוד לעולה, לפי הסכם למתן גמלאות מיוחדות, לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי.

הנחה שאינה עולה על 80% משטח הנכס

אישור לזכאות  מהמוסד לביטוח לאומי

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(6א)

סיעוד

הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי

הנחה שלא תעלה על 70%

אישור לזכאות מהמוסד לביטוח לאומי

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(7)

חסיד אומות העולם

מי שהוכר כחסיד אומות העולם בידי רשות הזיכרון "יד ושם" לרבות בן זוגו או מי שהיה בן זוגו, היושב בישראל.

66% אחוז משטח הנכס

אישור מוסד יד ושם

או ממשרד האוצר

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(9)

 הורה יחיד (הורה עצמאי)

הורה יחיד כהגדרתו בחוק המשפחות הד הוריות תשנ"ב 1992 או שהוא הורה יחיד לילד המתגורר אתו המשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות הביטחון(נוסח משולב) התשמ"ו 1986, או מתנדבת בשירות הלאומי כהגדרתה בתקנה 14ד' לתקנות כל עוד הם משרתים כאמור, ובתנאי שגילם אינו עולה על 21 שנה

הנחה עד 20% משטח הנכס

צילום ת.ז.+ ספח, הסכם גירושין , אישור על שירות סדיר חובה של הילד/ה

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(10)

משפחה לילד נכה

בן או בת לרבות ילד במשפחת אומנה של המחזיק בנכס הזכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) התש"ע 2010 או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גמלה על ידי המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גמלת ילד נכה.

הנחה עד 33% לגבי 100 מ"ר משטח הנכס.

אישור ביטוח לאומי

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(11)

 

פדוי שבי

הזכאי לתשלום לפי חוק תשלומים לפדויי שבי התשס"ה 2005

הנחה עד 20% משטח הנכס

אישור משה"בט

תקנות ההנחות

סעיף 2 (א)(11)