1
הנחיות
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
פרטי הרוכשים
5
צירוף מסמכים - בעל הנכס
6
ביצוע תשלום אגרה

הנחיות

הנני מסכים כי: (חובה) שדה חובה

הנחיות למילוי הטופס

תושב יקר,

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, על מנת לבצע העברת זכויות בנכס נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה לפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. אישור זה מעיד על סילוק חובות כמו: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות ועוד. יש למלא את הטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים:

צילום הוכחת בעלות (טאבו) - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנת או אישור זכויות מנהל (חוזה חכירה או חוזה פיתוח).

צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:

לעסקת מכר- עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים.

להעברה על פי הסכם גירושים או הסכם ירושה – הסכם חתום על ידי סמכות משפטית.

להעברה ללא תמורה-  תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס. 

o חוזה רכישה ראשוני - לצורך בחינת שומה (חוזה רכישה של הבעלים הנוכחי, ניתן להמציא אישור מס רכישה מרשות המיסים).

להעברה מנאמן לנהנה- הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה נאמנות או תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.

לפירוק חברה- צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.

לרישום / תיקון בית משותףצילום התקנון המוסכם, ותיק בית משותף.

o במידה והנכס רשום בחברה משכנת - תשריטי חברה משכנת.

 

פרטים אישיים

מגיש הבקשה:

(יש להזין ספרות בלבד)

 

פרטי המוכרים:

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהכתובתת.ז./ח.פ./אחר

 

פרטי הנכס:

מתוך שובר ארנונה

מתוך שובר ארנונה

 

 כתובת הנכס:

לחיפוש גוש חלקה לחצו כאן

פרטי הרוכשים (יש למלא את כל שמות הרוכשים):

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהות

צירוף מסמכים - בעל הנכס

אנא צרף/י מסמכים בהתאם להנחיות הבאות:

  • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חוזה חכירה או חוזה פיתוח)
  • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
  • במקרה של מיופה כוח ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח

שם המוצר/שירותמחירכמות
טאבו/משכנתא113 ₪
סה"כ לתשלום0

לעזרה ניתן לפנות למספר טלפון: 08-8608771