1
הנחיות
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
פרטי הרוכשים
5
צירוף מסמכים - בעל הנכס
6
ביצוע תשלום אגרה

הנחיות

הנני מסכים כי: (חובה) שדה חובה

אישור לטאבו (לצמודי קרקע, דירות גג, דירות גן, תעשייה ומסחר)

הנחיות למילוי הטופס

תושב יקר,

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, על מנת לבצע העברת זכויות בנכס נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה לפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. אישור זה מעיד על סילוק חובות כמו: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות ועוד. יש למלא את הטופס ולצרף את המסמכים הנדרשים:

צילום הוכחת בעלות (טאבו) - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנת או אישור זכויות מנהל (חוזה חכירה או חוזה פיתוח).

צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

מסמכים אחרים על פי סוג העסקה:

לעסקת מכר- עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים.

להעברה על פי הסכם גירושים או הסכם ירושה – הסכם חתום על ידי סמכות משפטית.

להעברה ללא תמורה-  תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס. 

o חוזה רכישה ראשוני - לצורך בחינת שומה (חוזה רכישה של הבעלים הנוכחי, ניתן להמציא אישור מס רכישה מרשות המיסים).

להעברה מנאמן לנהנה- הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה נאמנות או תצהיר של שני הצדדים חתום בפני עורך דין.

לפירוק חברה- צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.

לרישום / תיקון בית משותףצילום התקנון המוסכם, ותיק בית משותף.

o במידה והנכס רשום בחברה משכנת - תשריטי חברה משכנת.

 

פרטים אישיים

מגיש הבקשה:

(יש להזין ספרות בלבד)

 

פרטי המוכרים:

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהכתובתת.ז./ח.פ./אחר

 

פרטי הנכס:

מתוך שובר ארנונה

מתוך שובר ארנונה

 

כתובת הנכס:

 

לחיפוש גוש חלקה לחצו כאן

פרטי הרוכשים (יש למלא את כל שמות הרוכשים):

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהתעודת זהות

צירוף מסמכים - בעל הנכס

אנא צרף/י מסמכים בהתאם להנחיות הבאות:

  • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חוזה חכירה או חוזה פיתוח)
  • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
  • במקרה של מיופה כוח ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח

שם המוצר/שירותמחירכמות
טאבו/משכנתא113 ₪
סה"כ לתשלום0

לעזרה ניתן לפנות למספר טלפון: 08-8608771