דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 06/2020 עבודות סימון כבישים ברחבי העיר - נדחה מועד פתיחת המעטפות

נספח ביטוחים

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות למכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה על דחיית פתיחת המעטפות