דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 24/2020: מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים התשפ"א

נספח ד' - אישור על קיום ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה 

הודעת הבהרה 

פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים