פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 03/2021: לביצוע עבודות שיפוצים במבנים ומוסדות חינוך וציבור

נספח ז' - אישור קיום ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה

הודעת הבהרה למכרז

פרוטוקול פתיחת מעטפות

מכרז 3-2021.pdf