פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 12/2021: לתכנון, הקמה, הפעלה, שירות ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במסגרת אסדרת גגות קטנים

הגשת המכרז תעשה מהדלת האחורית של העייריה

הודעת הבהרה למכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה על קביעת מועד נוסף להגשת הצעות למכרז

מכרז סולארי.pdf