פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום

מכרזים

מכרז פומבי מס' 15/2021: מתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים הנדסיים ברשות

נספח ב' – אישור קיום ביטוחים

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז פיקוח פרוקיטים (002).pdf