לכבוד:
 
מחלקת הגביה
 
הננו מודיעים בזאת כי בנכס שבחזקתנו קיימת פרגולה שעומדת בתנאי הפטור .  כר"מ:
 

Browser not supported